Từ hạn định (Deterrminer) trong tiếng Anh là gì? Cách dùng và bài tập

Từ hạn định (Determiners) đóng vai trò xác định, đếm, chỉ định hoặc hạn chế ý nghĩa của danh từ. Đây là một thành phần không thể thiếu trong tiếng Anh bởi chúng giúp người nói và viết truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và chính xác.

Trong bài viết này, DOL Grammar đã tổng hợp chi tiết kiến thức về từ hạn định (determiners), gồm định nghĩa, chức năng, 7 phân loại của từ hạn định như:

 • Mạo từ: a, an, the

 • Từ hạn định chỉ định: This, that, there, those

 • Từ hạn định sở hữu

 • Từ hạn định chỉ số lượng (số từ và lượng từ)

 • Từ hạn định chỉ sự phân bổ

 • Từ hạn định chỉ sự khác biệt: Another, other, the other

 • Từ hạn định nghi vấn và quan h: Whose, which, what

Kèm theo đó là những lưu ý và quy tắc sử dụng từ loại sao cho câu đúng ngữ pháp và dễ hiểu. Hãy cùng DOL Grammar tìm hiểu qua các đề mục trong bài viết dưới đây.

determiners là gì
Từ hạn định (Deterrminer) trong tiếng Anh là gì?

Định nghĩa từ hạn định (determiners) là gì?

Từ hạn định (Determiners) hay còn gọi là từ chỉ định là những từ hoặc nhóm từ được sử dụng để đứng trước danh từ hay cụm danh từ để xác định hoặc mở rộng ý nghĩa của nó. 

Từ hạn định (Determiners) + Danh từ (Noun)

Trong quá trình tiếp cận với tiếng Anh, hẳn các bạn đã gặp qua các từ như: “a”, “an”, “the”, “this” (này), “that” (kia),... đứng trước danh từ. Những từ đó đều được gọi chung là từ hạn định. 

Ví dụ.

 

I have an orange. (Tôi có một quả cam.)

 

→ Từ hạn định “an” đứng trước danh từ “orange”

 

This book is green. (Cuốn sách này màu xanh.)

 

→ Từ hạn định “this” đứng trước danh từ “book”.

Từ hạn định (Determiners) có 2 mục đích chính, đó là: 

1. Giới thiệu về danh từ chung đi kèm ngay sau từ hạn định và danh từ đó được coi là chưa xác định.

Ví dụ: I want to buy an apple. (Tôi muốn mua một quả táo.)

 

→ “An” là từ hạn định, và dùng để giới thiệu danh từ “apple” vì người nhận thông tin câu này chưa biết tới quả táo đang được nói đến. Vì thế “an apple” được coi là danh từ chưa xác định.

2. Xác định, làm rõ cho danh từ đi kèm và danh từ được coi là xác định.

Ví dụ: I like this cat. (Tôi thích con mèo này.) → “This” (này) là từ hạn định, và dùng để xác định cho danh từ “cat” (con mèo) là con mèo này. Từ hạn định”this” giúp người nói và người nghe đều hướng đến con mèo mà đang được nhắc đến và đều biết đối tượng đó. Vì vật “this cat” được coi là danh từ xác định.

từ hạn định (determiners) là gì
Từ hạn định (Determiners) có 2 mục đích chính như trên

7 loại từ hạn định (Determiners) trong tiếng Anh

Từ hạn định (Determiners) được phân loại thành 7 nhóm gồm các từ hạn định đại diện cho nhóm đó và mỗi nhóm từ hạn định sẽ đảm nhận chức năng cụ thể của nhóm đó. DOL Grammar xin mời các bạn cùng theo dõi các mục nhỏ dưới đây đi chi tiết vào mỗi loại từ hạn định và làm rõ chức năng của chúng nha.

1. Mạo từ: a, an, the

Mạo từ là một nhóm điển hình của từ hạn định. Trong tiếng Anh, mạo từ gồm có “a”, “an”, “the”, trong đó:

 • The là mạo từ xác định

 • A/An là mạo từ không xác định

Chức năng của những mạo từ này là: xác định danh từ đứng sau chúng là danh từ số ít hay số nhiều, và xác định đối tượng danh từ đó đã được xác định hay không xác định.

Để làm rõ khái niệm”xác định/ chưa xác định”, DOL Grammar sẽ giới thiệu cụ thể hơn đặc điểm của mạo từ và chức năng của chúng trong bảng dưới đây, để bạn dễ hệ thống hóa kiến thức nha.

Mạo từ không xác định a/an

Mạo từ xác định the

Cách dùng

A/an + N số ít = N không xác định

Trong đó: An + N số ít bắt đầu bằng một trong những âm nguyên âm: “a”. “i”, “u”, “e”, “o”.

The + N (đếm được số ít/ đếm được số nhiều/ không đếm được) = N xác định 

Chức năng

Nói về đối tượng danh từngười nhận thông tin chưa biết đến nó hoặc biết chung chung và mới được đề cập lần đầu bởi người nói/viết.

→ Khi đó danh từ được coi là chưa xác định

Nói về đối tượng danh từ người nói/viết lẫn người nhận thông tin đều đã biết rõ đó là ai hay cái gì.

→ Khi đó danh từ được coi là xác định

Ví dụ

A cake is delicious. (Một chiếc bánh kem thì rất ngon.)

→ Người nói dùng mạo từ “a/an” kèm với danh từ “cake” ngụ ý đề cập đến một chiếc bánh kem bất kì, nên câu này có thể hiểu chung là chỉ cần là bánh thì nó rất ngon.

The cake is delicious. (Chiếc bánh kem đó thì rất ngon.)

→ Mạo từ “the” kèm với danh từ “cake” ngụ ý đề cập đến một chiếc bánh kem cụ thể nào đó. Vì vậy, câu này có thể hiểu đang nói tới chiếc bánh mà người nói và người nhận thông tin đã biết trước là bánh rất ngon.

Lưu ý: An + N số ít bắt đầu bằng một trong những âm nguyên âm: “a”. “i”, “u”, “e”, “o”. Tức là, danh từ bắt đầu bằng nguyên âm được quyết định dựa trên cách phát âm. 

Ví dụ

 

smiley5Một giờ = An hour

 

→ Giải thích: dựa theo phiên âm của Hour/ˈaʊər/ bắt đầu với nguyên âm /a/, không dựa trên mặt chữ “h” đầu tiên → dùng mạo từ “an”.

 

smiley25Một trường đại học = A university (Không phải: an university)

 

→ Giải thích: dựa theo phiên âm của University /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ bắt đầu với phụ âm /j/, không dựa trên mặt chữ “u” đầu tiên → dùng mạo từ “a”.

2. Từ hạn định chỉ định: This, that, these, those

4 từ This, that, these, those có phần quen thuộc với các bạn tiếp xúc với tiếng Anh ở mọi trình độ. Khi “this”, “that”, “these”, “those” được theo sau bởi danh từ, 4 từ này được coi là từ hạn định, thuộc phân nhóm từ hạn định chỉ định (gọi tắt là Từ chỉ định). 

Về chức năng, từ chỉ định có vai trò chỉ vị trí của đối tượng danh từ ngay sau nó ở khoảng cách gần hay xa. Trong đó:

 • This” và These” đều nghĩa là “này” và ám chỉ đối tượng danh từ theo sau ở vị trí gần người nói.

 • That” và “Those” đều nghĩa là “kia” và ám chỉ đối tượng danh từ theo sau ở vị trí xa người nói.

Bạn hãy theo dõi thêm bảng tổng hợp chức năng, cách dùng và ví dụ cụ thể cho từng từ hạn định chỉ định: This, that, these, those như sau.

Từ chỉ định khoảng cách gần This/These

Từ chỉ định khoảng cách xa That/Those

Chức năng

Chỉ vị trí của đối tượng danh từ gần người nói.

Chỉ vị trí của đối tượng danh từ xa người nói.

Cách dùng + Ví dụ

This + N số ít (Người/vật này)

I need this book. (Tôi cần quyển sách này.)

→ Từ chỉ định”this” (này) cho thấy khoảng cách gần của người nói đối với 1 quyển sách mà cả đối tượng nghe và nói hiểu là quyển sách nào. 

That + N số ít (Người/vật kia)

I hate that dog. It often bites me. (Tôi không thích con chó đó. Nó thường cắn tôi.)

→ Từ chỉ định “that” (kia) cho thấy khoảng cách xa của người nói với 1 chú chó mà cả người nói và nghe đều xác định được chú chó nào ở vị trí xa.

These + N số nhiều (Những người/vật này)

I need these books. (Tôi cần những quyển sách này.)

→ Từ chỉ định “these” (này) cho thấy khoảng cách gần của người nói đối với nhiều quyển sách mà cả đối tượng nghe và nói hiểu là quyển sách nào.

Those + N số nhiều (Những người/vật kia)

I hate those dogs. They often bite me. (Tôi không thích những chú chó kia. Chúng thường cắn tôi.)

→ Từ chỉ định “those” (kia) cho thấy khoảng cách xa của người nói với nhiều chú chó mà cả người nói và nghe đều xác định được chú chó nào ở vị trí xa.

'This', 'that', 'these', và 'those' là các từ hạn định chỉ sự chỉ định. Mời bạn đọc bài viết khi nào dùng this that these those để biết cách chúng xác định khoảng cách và mối quan hệ với người nói.

3. Từ hạn định sở hữu

Trong tiếng Anh, từ hạn định sở hữu (Possessive Determiners) là loại từ hạn định dùng để chỉ sự sở hữu của một người, vật, sự việc đối với một người, vật, sự việc khác. Vì vậy, sau từ hạn định sở hữu thường là danh từ.

Ví dụ: What is it? - It’s my book. (Đấy là cái gì vậy? - Đấy là quyển sách của tôi.)

 

→ “My” (của tôi) được coi là từ hạn định sở hữu để khẳng định sự sở hữu của quyển sách thuộc về “tôi”.

Từ hạn định sở hữu gồm: các tính từ sở hữu (Possessive Adjectives) của các ngôi nhân xưng và sở hữu cách đối với các danh từ và tên riêng. Các tính từ sở hữu và cách hình thành sở hữu cách gồm có:

Tính từ sở hữu 

Sở hữu cách ‘s (Possessive ‘s)

My

Your

His

Her

Its

Our

Their

Danh từ số ít (hoặc Tên người không kết thúc với ‘s’) + (‘s) 

Ví dụ:

Yesterday’s (của ngày hôm qua)

Jake’s (của Jake)

Danh từ kết thúc với ‘s’ + (‘) 

Ví dụ:

Chris’ (của Chris)

Girls’ (của nhiều cô gái)

 

Các bạn hãy theo dõi bảng tổng hợp chức năng, công thức cách dùng cụ thể từng từ loại hạn định sở hữu nhé.

 

Từ hạn định sở hữu = Tính từ sở hữu

Từ hạn định sở hữu = Sở hữu cách ‘s (Possessive ‘s)

Chức năng

Chỉ sự sở hữu của người/vật đối với người/vật nào đó

 

Cách dùng

Tính từ sở hữu/ Sở hữu cách + Danh từ

Ví dụ

Her pencil case looks nice. (Hộp bút của cô ấy trông đẹp đó.)

→ Người nói dùng từ hạn định sở hữu “her” kèm với danh từ “pencil case” ngụ ý đề cập đến chiếc hộp bút thuộc sở hữu của cô ấy. (người nói và nghe đều đã xác định được cái hộp bút vì nó thuộc sở hữu cô ấy - người mà cả người nói và nghe đều xác định được là ai.)

 

The children’s parents are strict. (Bố mẹ của những đứa trẻ ấy rất nghiêm khắc.)

→ Mạo từ “the” kèm với danh từ “children” ngụ ý đề cập đến những đứa trẻ mà người nói và nhận thông tin đã xác định được trước đó.

→ Từ hạn định bằng sở hữu cách “children’s” kèm danh từ “parents” ngụ ý đề cập đến ba mẹ của những đứa trẻ đó → danh từ parents cũng được xác định theo.

Lưu ý.

 • Từ hạn định sở hữu còn được gọi là tính từ sở hữu

 • Các bạn tránh nhầm lẫn cách dùng đại từ sở hữu so với từ hạn định sở hữu (tính từ sở hữu), trong đó cả 2 dạng đều có “his” (của anh ấy) và “its” (của nó) cùng hình thức nhưng khác biệt về cách dùng.

 

Tính từ sở hữu = Từ hạn định sở hữu

Đại từ sở hữu

Các tính từ/ đại từ sở hữu

My (của tôi)

Your (của bạn)

His (của anh ấy)

Her (của cô ấy)

Its (của nó)

Our (của chúng tôi)

Their (của họ)

Mine (của tôi)

Yours (của bạn)

His (của anh ấy)

Hers (của cô ấy)

Its (của nó)

Ours (của chúng tôi)

Theirs (của họ)

Cách dùng

Tính từ sở hữu + Danh từ

Gọi tên thay thế cho cụm tính từ sở hữu kèm danh từ để tránh bị lặp từ (Ví dụ: yours = your + danh từ).

Ví dụ

My pen is blue and his pen is red. (Bút của tôi màu xanh và bút của anh ấy màu đỏ.)

→ “His” (của anh ấy) đi kèm danh từ → là tính từ sở hữu = từ hạn định sở hữu.

My pen is blue and his is red. (Bút của tôi màu xanh và bút của anh ấy màu đỏ.)

→ “his” là đại từ sở hữu thay thế cho “his pen” 

→ Đại từ sở hữu “his” không phải từ hạn định.

4. Từ hạn định chỉ số lượng (số từ và lượng từ)

Từ hạn định chỉ số lượng là những từ chỉ số lượng có đặc điểm như sau.

 • Từ hạn định chỉ số lượng cụ thể như số đếm, số thứ tự: one (một), two (hai), three (ba), first (thứ nhất), second (thứ hai), third (thứ ba)... Những từ này gọi là số từ.

 • Từ hạn định chỉ số lượng nhiều/ít nói chung như: (a) few (ít), fewer (ít hơn), (a) little (ít), many (nhiều), much (nhiều), plenty (nhiều), any (không có), some (vài), enough (đủ), ... Những từ này gọi là lượng từ.

Về chức năng, từ hạn định chỉ số lượng giúp chỉ một lượng cụ thể hoặc một lượng không xác định của danh từ mà nó đi kèm. Vì vậy, lượng từ và số từ luôn đi trước danh từ không xác định để chỉ số lượng cụ thể cho danh từ đó. Hoặc, lượng từsố từ đi kèm với một số từ hạn định khác rồi mới kết hợp với danh từ. 

Các bạn có thể theo dõi thêm cách dùng cụ thể và ví dụ minh họa cho từ hạn định chỉ số lượng trong bảng dưới đây.

 

Số từ

Lượng từ

Chức năng

Chỉ một lượng cụ thể của danh từ mà nó đi kèm

Chỉ một lượng không xác định của danh từ chính mà nó đi kèm

Cách dùng + Ví dụ

Số từ (số đếm)+ Danh từ đếm được (số ít/số nhiều)

One paper (Một tờ giấy) → One là từ hạn định chỉ số thứ tự.

The + Số từ  (số thứ tự) + Danh từ đếm được (số ít/số nhiều)

The second dogs (Chú chó thứ hai)

→ Second (thứ hai) là từ hạn định chỉ số đếm.

Lượng từ (a) few, many, plenty, any, some, enough,...) + Danh từ đếm được số nhiều 

 • Many chairs (nhiều cái ghế)

 • Some people (vài người)

Lượng từ (a) little, much, plenty, any, some, enough,...) + Danh từ không đếm được 

Enough water (đủ nước)

Much food (nhiều đồ ăn)

Số từ + of + số từ/the/these/those/từ sở hữu + Danh từ đếm được số nhiều

 • One of the students (Một trong số các học sinh)

 • Three of 20 people agreed with your idea. (Ba trong số 20 người đồng ý với ý kiến của bạn.)

Lượng từ + of + the/these/those/từ sở hữu + Danh từ đếm được số nhiều/ không đếm được

 • Some of my friends (Một vài người bạn của tôi)

 • Much of the food on the table have already been eaten. (Nhiều đồ ăn trên bàn đã được ăn hết.)

Trong số các từ hạn định, 'some' và 'any' là hai từ được sử dụng rất phổ biến. Hiểu khi nào dùng some và any sẽ giúp bạn sử dụng chính xác hơn các từ hạn định này trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

5. Từ hạn định chỉ sự phân bổ

Từ hạn định chỉ sự phân bổ là những từ chỉ một phần, tất cả hoặc không một cá thể nào trong một nhóm đối tượng. Những từ hạn định tiêu biểu trong nhóm này gồm có: 

 • Either (Một trong hai)

 • Neither (Không cái nào)

 • Both (Cả hai)

 • Each (Mỗi)

 • Every (Mỗi)

 • Most (Hầu hết)

 • All (Tất cả)...

Từ hạn định chỉ sự phân bổ có thể đi kèm bởi danh từ số ít hoặc cả số ít và số nhiều, tùy theo cách dùng của từ đó.

Các bạn có thể theo dõi thêm cách dùng cụ thể và ví dụ minh họa cho từ hạn định chỉ số lượng trong bảng dưới đây.

 

Từ hạn định chỉ sự phân bổ

Chức năng

Chỉ định một phần, tất cả hoặc không cá thể nào trong một nhóm thuộc danh từ theo sau những từ hạn định này.

Cách dùng + Ví dụ

Either/Neither/Each/Every + Danh từ số ít

 • Every day is a gift. (Mỗi ngày là một món quà.)

 • Neither student was good at Math. (Không có học sinh nào giỏi Toán.)

Either/Neither/Each/Every one + of + số từ/the/these/those/từ sở hữu + Danh từ số nhiều 

 • Each of the houses is different. (Mỗi ngôi nhà đều khác nhau.)

 • Every one of the students is here. (Mọi học sinh đều ở đây.)

 • Either of the two books is fine. (Một trong hai cuốn sách đều ổn.)

 • Neither of the boys wants to go. (Không một ai trong hai cậu bé muốn đi.)

Lưu ý: Either chỉ dùng để nói về hai điều hoặc hai sự lựa chọn. Khi có nhiều hơn hai lựa chọn, chúng ta sử dụng các từ khác nhau như “any”, “some” hoặc “one of” tùy theo ngữ cảnh.

 

Ví dụ.

 • We have chocolate and vanilla ice cream. You can choose either flavor. (Chúng tôi có kem sô cô la và vani. Bạn có thể chọn một trong hai hương vị.)

→ Dùng “either” khi nói về 2 sự lựa chọn.

 • We have chocolate, vanilla, and strawberry ice cream. You can choose one of them. (Chúng tôi có kem sô cô la, vani và dâu tây. Bạn có thể chọn một hương vị trong số chúng.)

→ “One of” được dùng thay cho “either” khi số lượng lựa chọn lớn hơn 2 để diễn đạt về nghĩa được phù hợp.

 

Both + Danh từ số nhiều

 • Both students are tall. (Cả hai học sinh đều cao.)

Both + of + the/these/those/từ sở hữu/ đại từ tân ngữ + Danh từ số nhiều

 • Both of your sons are friendly. (Cả hai người con trai của bạn đều rất thân thiện.)

All /Most +  Danh từ không đếm được/ đếm được số nhiều

 • Most children don’t like vegetables (Hầu hết trẻ em đều không thích ăn rau.)

→ Most + danh từ số nhiều children.

 • I hate all kinds of cheese. (Tôi không thích tất cả các loại phô mai.) 

→ Most + danh từ số nhiều kinds.

 • All information about her personal life is confidential. (Tất cả thông tin về đời tư của cô ấy là tuyệt mật.)

→ All + danh từ không đếm được “information”.

 • Most canned juice has too much sugar. (Hầu hết các loại nước ép đóng lon đều có quá nhiều đường.)

→ Most + danh từ không đếm được canned juice.

All/Most + of + số từ/the/ từ chỉ định this, that,.../từ sở hữu + Danh từ không đếm được/ đếm được số nhiều

 • Most of the houses are for sale. (Hầu hết các ngôi nhà đều đang được bán.)

 • All of the 23 students are here. (Tất cả 23  học sinh đều đang ở đây.)

 • She ate most of the food at the party. (Cô ấy đã ăn hầu hết đồ ăn trong bữa tiệc.)

 • All of the water in the glass is gone. (Tất cả nước trong ly đã hết.)

6. Từ hạn định chỉ sự khác biệt: Another, other, the other

Nhóm từ hạn định chỉ sự khác biệt gồm có 3 từ mang nghĩa “khác” là: Another, other, the other. Cả 3 từ này đều nói tới người hoặc vật khác ngoài đối tượng/ sự vật cùng loại, nhưng chúng có sự khác biệt về cách sử dụng trong câu. 

DOL Grammar đã tổng hợp nên bảng so sánh chức năng, cách dùng, kèm theo ví dụ minh họa giúp bạn dễ hình dung hơn như sau.

Another

Other

The other

Chức năng

Chỉ một thứ khác thêm vào thứ được nêu trước đó

Chỉ những thứ khác so với thứ được nêu trước đó.

Chỉ những thứ khác còn lại trong số những thứ được nêu trước đó

Cách dùng + Ví dụ

Another + Danh từ đếm được số ít 

I need another pen

(Tôi cần thêm một cây bút.)

→ Từ hạn định “another” (một cái khác) ám chỉ người nói có sẵn cây bút rồi và muốn một cái bút khác.

Other + Danh từ số nhiều

Besides teaching, I have other things to do. 

(Ngoài việc dạy học, tôi có những việc khác cần làm.)

→ Từ hạn định “other” (nhiều thứ khác) ám chỉ người nói có nhiều hoạt động khác bên cạnh việc dạy học.

The other + Danh từ số nhiều = những người/vật còn lại trong một nhóm.

Besides your 2 best friends, you don’t seem to care about the other people in the class. 

(Ngoài 2 người bạn thân của bạn thì bạn dường như chẳng quan tâm gì những người khác trong nhóm.)

 

Lưu ý: Phân biệt cách dùng khi nói MỘT THỨ KHÁC/ MỘT THỨ CÒN LẠI:

 

Một thứ khác = Another + Danh từ số ít chưa xác định

 

 → Người nói và nhận thông tin chỉ biết là khác, không biết cụ thể là cái khác nào.

 

 

Ví dụ: Have you heard that she is about to move to another country

(Bạn đã nghe việc cô ấy chuẩn bị chuyển sang sinh sống ở nước khác chưa?)

 

→ 1 nước khác nào đó ngoài nước đang sống hiện tại chưa được xác định.

 

 

Một thứ còn lại = Từ hạn định (this, that, one,...) + other + Danh từ số ít 

 

→ Người nói và nhận thông tin đều biết 1 thứ còn lại là cái gì.

 

Ví dụ: I had 5 candies and shared them with 4 members of the family.  Finally, I saved this other candy for my best friend.

(5 viên kẹo tôi chia đều cho 4 thành viên trong gia đình. Viên kẹo còn lại, tôi giữ lại dành cho người bạn thân nhất.)

 

→ 1 chiếc kẹo còn lại từ tổng 5 cái đã biết ban đầu → đã được xác định nên phải có từ hạn định đi kèm.

7. Từ hạn định nghi vấn và quan hệ: Whose, which, what

Nhóm từ hạn định cuối cùng gồm có 3 từ: “whose” (của ai (mà)), “which” (cái nào/ cái mà), “what” (cái gì/ cái mà) và có 2 vai trò là Từ hạn định nghi vấnTừ hạn định quan hệ. Bạn hãy cùng DOL Grammar tìm hiểu vai trò cụ thể hơn của từ hạn định “whose”, “which”, “what” trong 2 mục nhỏ dưới đây nha.

Whose, which, what là từ hạn định nghi vấn

Whose, which, what được coi là từ hạn định nghi vấn khi chúng đi cùng danh từ và hình thành nên câu hỏi. Bạn hãy tham khảo bảng tổng hợp cách dùng và ví dụ cho từng từ hạn định nghi vấn nhé.

 

Từ hạn định nghi vấn: Whose, which, what

Chức năng

Đứng đầu câu làm câu hỏi về danh từ đi trực tiếp ngay sau từ hạn định

 • What hỏi thông tin cho cái gì, điều gì đó.

 • Which hỏi thông tin cho cái gì, điều gì đó trong một tập hợp những thứ cùng loại đó.

 • Whose hỏi thông tin cái gì thuộc sở hữu của ai.

Cách dùng + Ví dụ

Whose/ which/ what + danh từ + trợ động từ + S + V?

Which book did you read? (Bạn đã đọc cuốn sách nào?) → Từ hạn định nghi vấn “which” hỏi thông tin về cuốn sách người hỏi đã biết, trong số những cuốn sách mà người hỏi và nhận thông tin đang thấy/ đã đề cập trước.  What day is it today? (Hôm nay là thứ mấy?) → Từ hạn định nghi vấn “what” hỏi thông tin mà người hỏi chưa biết về ngày. Whose bag is this? (Cái cặp này là của ai?) → Từ hạn định nghi vấn “whose” hỏi về cái cặp thuộc sở hữu của ai.

 

Whose, which, what là từ hạn định chỉ quan hệ

Ngoài ra, 3 từ hạn định Whose, which, what còn đóng vai trò trong mệnh đề quan hệ danh ngữ, nhằm làm rõ, bổ sung thêm nghĩa cho danh từ phía sau nó.  Bạn hãy tham khảo bảng tổng hợp cách dùng và ví dụ cho từng từ hạn định chỉ quan hệ nhé.

 

Từ hạn định quan hệ: Whose, which, what

Chức năng

Đứng đầu hay giữa câu để bổ nghĩa cho danh từ theo sau, từ đó hình thành mệnh đề quan hệ danh ngữ (Nominal Relative Clause).

 • What (cái nào) bổ sung thông tin cho danh từ chỉ vật.

 • Which (cái nào) bổ sung thông tin cho danh từ chỉ vật, trong một tập hợp những thứ cùng loại đó.

 • Whose (của ai) hỏi thông tin cái gì thuộc sở hữu của ai.

Cách dùng + Ví dụ

S1 + V1 + Whose/ which/ what + danh từ + S2 + V2

 • I don’t know which genres of movies she likes. (Tôi không biết cô ấy thích thể loại phim nào.)

 • Can you tell me what languages you speak? (Bạn có thể kể bạn nói được những ngôn ngữ nào không?)

 • Do you know whose bag it is? (Bạn có biết cặp sách của ai đây không?)

Ngoài ra, whichever whatever (bất cứ cái nào) cũng được dùng thay thế cho which what để nhấn mạnh hơn cho danh từ đi sau là bất cứ đặc điểm của cái gì đó có tầm quan trọng cho hành động tiếp theo.

Whatever/Whichever  + Danh từ + S1 + V1, S2 + V2

 • Whatever choice you make, I am with you. (Tôi ủng hộ bạn dù bạn đưa ra bất kì lựa chọn nào.)

 • Whichever room you want, it will be yours. (Bất kì phòng nào mà bạn chọn, nó sẽ là của bạn.)

phân loại từ hạn định
7 Loại từ hạn định được phân loại trên để phù hợp với mỗi cách dùng

Cách sử dụng đúng determiners trong các câu và văn bản tiếng Anh

Để có thể sử dụng từ hạn định một cách đúng ngữ pháp, bạn cần nắm được các khái niệm và chức năng của 7 loại từ hạn định được phân loại trên. 

Bên cạnh đó, từ hạn định có thể được đi thành cụm để ghép với một (cụm) danh từ sau đó hoặc đôi khi danh từ có thể không cần tới từ hạn định đi kèm. Vì vậy, bạn cần nắm được vị trí và thứ tự của các từ hạn định, và kiến thức về trường hợp không dùng từ hạn định (zero determiner) mà DOL Grammar sẽ giới thiệu tới bạn như sau.

Vị trí của từ hạn định so với từ hạn định khác

Các từ hạn định sẽ được quy định vai trò đứng trước, đứng giữa hay đứng sau từ hạn định khác. Dưới đây là bảng tổng hợp vị trí của từ hạn định so với các từ hạn định còn lại trong cụm như sau.

Từ hạn định đứng trước (Pre-Determiner)

 

Từ hạn định giữa (chính) (Central Determiner)

Từ hạn định đứng sau (Post - Determiner)

 

Từ hạn định chỉ sự phân bổ (chỉ một phần, phân số, số lần, tất cả): most, all, both, half (một nửa), one-third (một phần ba), double (gấp đôi),...

Lượng từ: few, some, many,...

Từ hạn định không xác định: Mạo từ a, an

Từ hạn định xác định

 • Mạo từ the

 • Từ chỉ định: this, that, these, those

Từ sở hữu: my, your, his, her, its, our, their

Số từ chỉ số lượng: one, two, three,...

Số từ chỉ thứ tự: first, third, tenth,...

Số từ chung chung: last (trước), next (tiếp theo), previous (trước),...

Lượng từ: few, some, many,...

(Tính từ +) Danh từ chính

 

Ví dụ các trường hợp sử dụng Cụm từ hạn định + Danh từ

 • (Từ hạn định đứng Trước + Từ hạn định Chính + Danh từ): Twice the money (Gấp đôi số tiền)

 • (Từ hạn định Chính + Từ hạn định đứng Sau +  Danh từ): The first time (Lần đầu tiên)

 • (Từ hạn định đứng Trước + Chính + Sau + Danh từ): All of my first month’s salary (Tất cả số tiền lương tháng đầu tiên của tôi).

Lưu ý:

 

smiley25Từ hạn định (chỉ sự phân bổ) đứng Trước không kết hợp với Mạo từ “a/an” ở nhóm Từ hạn định Chính. Thay vào đó, nếu kết hợp với nhóm Chính, Từ hạn định chỉ sự phân bổ có thể kèm OF và đi cùng từ hạn định xác định (the, this, that, those, these, my, your,...)

 

→ ❌Sai: Most a children

 

→✔️ Đúng: Most children hoặc Most of the/these/those/my/… children (hầu hết các đứa trẻ).

 

smiley25Bạn chỉ được dùng 1 từ thuộc mỗi nhóm Từ hạn định đứng trước (Pre-Determiner) và Từ hạn định giữa (Central Determiner) để tạo thành cụm đứng trước danh từ chính.

 

Ví dụ: Most of these exercises are easy. (Hầu hết các bài tập này đều dễ.)

 

→ “Most” thuộc Từ hạn định đứng trước; “These” thuộc Từ hạn định giữa.

 

smiley25Bạn có thể dùng nhiều hơn 1 từ thuộc cùng nhóm Từ hạn định đứng sau (Post - Determiner) để đứng trước danh từ chính.

 

Ví dụ: I love my first two jobs. (Tôi yêu 2 công việc đầu tiên của mình.)

 

→ “My” thuộc Từ hạn định giữa; “first” và “two” đều thuộc Từ hạn định đứng sau.

Để có thể quyết định thứ tự từ hạn định thuộc cùng một nhóm trước/giữa và sau, bạn có thể tham khảo về  trật tự của từ hạn định xếp theo 7 phân loại sau đây.

Trật tự của từ hạn định đứng trước danh từ

Pre-determiners

Central determiners

Post - determiners

 

1 Từ hạn định chỉ phân bổ

[1 Mạo từ] 

hoặc [1 Từ chỉ định]

hoặc [1 Từ sở hữu/ Sở hữu cách]

(> 1) Số từ chỉ thứ tự/ Số từ chỉ chung

(>1) Số từ chỉ số lượng/ Lượng từ

(+ Tính từ +) Danh từ chính

Ví dụ. I spent all of my last 30 years of my life creating memories that will last a lifetime. 

(Tôi đã dành cả 30 năm qua của cuộc đời mình để tạo nên những kỷ niệm sẽ tồn tại mãi mãi.)

 

All = từ hạn định phân bổ (nhóm từ hạn định đứng Trước)

 

My = từ hạn định sở hữu (nhóm từ hạn định Chính)

 

Last = số từ chỉ chung (nhóm từ hạn định đứng Sau)

 

30 = số từ chỉ số lượng (nhóm từ hạn định đứng Sau)

 

Years of my life = cụm danh từ chính

Trường hợp không sử dụng từ hạn định trước danh từ

Khái niệm danh từ đi một mình không có từ hạn định đi kèm được gọi là Zero Determiner/ Zero Article (không mạo từ). Những danh từ thuộc nhóm không dùng mạo từ/ từ hạn định gồm có:

 • Tên riêng

 • Danh từ đếm được số nhiều khi người nói có ý chỉ chung chung về tất cả đối tượng danh từ đó, không cụ thể loại nào.

 • Danh từ không đếm được khi người nói có ý chỉ chung chung về tất cả đối tượng danh từ đó, không cụ thể loại nào.

Ví dụ.

 

I love to visit Vietnam. (Tôi thích đến thăm Việt Nam.) 

 

→ Không có từ hạn định trước danh từ riêng “Vietnam”.

 

Birds lay eggs. (Birds lay eggs)

 

→ Danh từ đếm được bird thì được để số nhiều “birds” không kèm từ hạn định, để nói chung về tất cả các loài chim là chúng đều đẻ trứng.

 

Orange juice is rich in vitamin C. (Nước cam rất giàu vitamin C.)

 

→ “Juice” là danh từ không đếm được và được giữ nguyên không kèm từ hạn định phía trước, để nói chung về tất cả loại “orange juice” đều giàu vitamin C.

Trên đây là những chú ý cho bạn để có thể sử dụng từ hạn định đúng khái niệm và chức năng, sắp xếp cụm từ hạn định đúng thứ tự và dùng từ hạn định đúng mục đích nói khi chỉ chung đối tượng hoặc nói cụ thể đến đối tượng nào đó. 

Để có thể ghi nhớ kiến thức lâu hơn, bạn có thể tham khảo thêm phần bài tập tiếp theo để thực hành các kiến thức về Từ hạn định được giới thiệu trong bài nha.

Bài tập ứng dụng từ hạn định (determiners)

Bài 1: Xác định từ hạn định được in đậm trong câu thuộc loại từ hạn định nào trong 7 phân loại vừa học.

 

01.

I have a two books. -->

02.

This is an my book. -->

03.

Whose is the car? -->

04.

The many people are concerned about the environment. -->

05.

I need another a cup of coffee. -->

06.

What ice cream flavour do you want: vanilla, chocolate mint or strawberry? -->

07.

I don’t know whose book genre you need. -->

08.

She spent most her life in the countryside. -->

Your last result is 0/8

Check answer

Tổng kết

Từ hạn định (Determiner) là một thành phần quan trọng trong tiếng Anh đóng góp vào mặt ngữ pháp và ngữ nghĩa để giúp cho câu văn được diễn đạt chính xác và đúng ý. DOL hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về từ hạn định (Determiner) là gì và DOL xin mời bạn tham khảo các điểm ngữ pháp tương tự trong các bài viết ngữ pháp của DOL.

Khuất Thị Ngân Hà

Khuất Thị Ngân Hà là một trợ giảng tiếng Anh hơn 4 năm kinh nghiệm và là thành viên của nhóm Học thuật tại Trung tâm DOL English. Với niềm đam mê Anh Ngữ, cô đã sở hữu cho mình tấm bằng IELTS Academic 7.5 Overall cùng chứng chỉ TOEIC 870, thể hiện khả năng kỹ năng nghe và đọc tiếng Anh vô cùng thành thạo.

Bạn đã đọc hiểu toàn bộ bài lý thuyết trên chưa? Hãy đánh dấu đã đọc để lưu lại quá trình học nhé!

Đánh dấu đã đọc