So sánh hơn (Comparative): Cấu trúc, cách sử dụng và bài tập kèm đáp án

So sánh hơn (Comparative) được dùng để so sánh đặc điểm, tính chất của 2 sự vật, sự việc với nhau và được sử dụng rất nhiều trong các bài thi hay giao tiếp hằng ngày. Cách sử dụng của so sánh hơn khá khó với người mới vì còn tùy thuộc vào loại tính từ (hoặc trạng từ) ngắn, dài, hoặc bất quy tắc mà bạn sử dụng. Trong bài viết dưới đây, DOL Grammar sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về khái niệm, công thức so sánh hơn và bài tập chi tiết. Cùng đón xem nhé!

so sánh hơn (comparative)
So sánh hơn (Comparative): Cấu trúc, cách sử dụng và bài tập kèm đáp án

Khái niệm so sánh hơn (Comparative)

So sánh hơn (Comparative) là cấu trúc được sử dụng để so sánh sự khác biệt về đặc điểm, tính chất giữa hai đối tượng trong câu

Cấu trúc so sánh hơn sẽ dùng tính từ và trạng từ để so sánh hai đối tượng. Tính từ hoặc trạng từ được sử dụng có thể là tính từ/trạng từ ngắn, dài hoặc bất quy tắc.

Ví dụ

 • My cake is better than yours. (Bánh của tôi ngon hơn của bạn.)

 • We choose Tim because his proposal is more cost-efficient than Jerry’s. (Chúng tôi chọn Tim vì đề xuất của cậu ấy tiết kiệm hơn là của Jerry.)

Lưu ý: Sử dụng so sánh hơn khi chỉ có 2 đối tượng. Nếu trong câu có từ 3 đối tượng trở lên, ta sử dụng so sánh nhất.

Công thức so sánh hơn với tính từ (hoặc trạng từ)

So sánh hơn có cấu trúc khác nhau tùy thuộc vào hai loại từ: tính từ (hoặc trạng từ) ngắntính từ (hoặc trạng từ) dài. Hãy cùng DOL Grammar tìm hiểu về các cấu trúc phổ biến được sử dụng cho cả hai loại từ này!

Công thức so sánh hơn với tính từ (hoặc trạng từ) ngắn

Công thức:

S + V/tobe + Adj/Adv + -er + than + O

Tính từ ngắn (hoặc trạng từ) ngắn: long, short, tall, nice, big, small, hot, cold, fast, late, high, ...

Ví dụ

 • Hoa came later than me. (Hoa đến muộn hơn tôi.)

→ “late” là trạng từ ngắn

 

 • I am shorter than my sister. (Tôi thấp hơn chị tôi.)

→ “short” là tính từ ngắn

Lưu ý:

Những tính từ/trạng từ ngắn1 âm tiết, chúng ta chỉ cần thêm đuôi -er vào ngay sau tính từ đó để tạo thành dạng phù hợp trong công thức so sánh hơn (Ví dụ: taller, older).

 

Những tính từ/trạng từ ngắnkết thúc bằng 1 phụ âm nhưng trước đó là 1 nguyên âm, ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm đuôi -er (Ví dụ: fat → fatter, big → bigger, sad → sadder.

Công thức so sánh hơn với tính từ (hoặc trạng từ) dài

Công thức

S + V/tobe + more + Adj/Adv + than + O

Tính từ (hoặc trạng từ) dài: pleasant, expensive, intellectual, carefully, beautifully, difficult, important, extremely…

Ví dụ

 • This month’s sale project is more difficult than last month’s sale project. (Dự án kinh doanh tháng này khó hơn dự án kinh doanh tháng trước.)

→ “difficult” là tính từ dài

 

 • The teacher spoke more slowly to help us to understand. (Giáo viên nói chậm hơn để giúp chúng tôi hiểu.)

→ “slowly” là trạng từ dài

Lưu ý:

 • Những tính từ/trạng từ 2 âm tiết kết thúc bằng -y, ta chuyển -y thành -i sau đó thêm đuôi -er (Ví dụ: easy → easier, lucky → luckier, tiny → tinier, crazy → crazier, sexy → sexier).

 • Khi bạn cần nhấn mạnh trong phép So sánh hơn, bạn thêm “far”, “much”, “a lot” trước cụm từ so sánh. 

Ví dụ

 • Cherries are much more expensive than apples. (Anh đào thì đắt hơn táo rất nhiều.)

 • A tablet is far better than a phone. (Máy tính bảng tốt hơn rất nhiều so với điện thoại.)

Công thức so sánh hơn với tính từ (hoặc trạng từ) bất quy tắc

Công thức 

S + V/tobe + Adj/Adv (bất quy tắc) + than + O

Trong 2 bảng dưới đây, DOL Grammar đã tổng hợp lại các tính từ/trạng từ bất quy tắc khi được biến đổi sang dạng so sánh hơn.

Tính từ bất quy tắc

Tính từ

So sánh hơn

Ví dụ

far

farther/further

It was farther/further from the shop than I expected. (Nó cách cửa hàng xa hơn tôi mong đợi.)

bad

worse

His manners are worse than his sister's. (Cách cư xử của anh ấy còn tệ hơn chị gái anh ấy.)

many

more

The noise was more than I could bear. (Tiếng ồn vượt quá sức chịu đựng của tôi.)

much

little

less

I eat less chocolate and fewer biscuits than I used to.  (Tôi ăn ít sôcôla và ít bánh quy hơn trước.)

good

better

The book was better than I expected. (Cuốn sách tốt hơn tôi mong đợi.)

Trạng từ bất quy tắc

Trạng từ

So sánh hơn

Ví dụ

well

better

I like this jacket much better than the other one. (Tôi thích chiếc áo khoác này hơn nhiều so với chiếc áo khoác kia.)

badly

worse

He was treated much worse than I was. (Anh ấy bị đối xử tệ hơn tôi rất nhiều)

Công thức so sánh hơn trường hợp đặc biệt

So sánh hơn còn được sử dụng trong dạng So sánh kép (Double Comparative). Hình thức so sánh này được chia ra thành 2 dạng cụ thể: cấu trúc “Comparative and comparative” (càng ngày càng) và cấu trúc “The comparative… the comparative…” (càng… thì càng…)

Dạng so sánh kép: “Comparative and comparative”

So sánh kép “Comparative and comparative” (càng ngày càng) dùng để mô tả sự kiện hoặc hiện tượng ngày càng mang một tính chất nhất định nhiều hơn. Cấu trúc này có 2 công thức dành cho tính từ ngắntính từ dài

Tính từ ngắn

S + linking verb/tobe + adj + er + and + adj + er

Ví dụ: The sky is getting darker and darker. (Trời đang càng ngày càng tối.)

Tính từ dài

S + linking verb/tobe + more and more + adj

Ví dụ: The storm became more and more violent. (Cơn bão ngày càng dữ dội hơn.)

Dạng so sánh kép: “The comparative… the comparative…”

So sánh kép “The comparative…the comparative” (càng…thì càng) dùng để diễn tả sự tăng hoặc giảm tương ứng, để nói rằng khi một vật nào đó tăng hoặc giảm thì sẽ khiến cho vật khác thay đổi. Ở dạng so sánh kép này có 2 công thức dành cho tính từ ngắn và tính dài như sau.

Tính từ/Trạng từ ngắn

The + adj/adv + er + S + V, the + adj/adv + er + S + V

Ví dụ

 • The taller she gets, the thinner she is. (Cô ấy càng cao, cô ấy càng gầy.)

 • The faster he runs, the sooner he will arrive. (Anh ấy chạy càng nhanh thì anh ấy sẽ đến càng sớm.)

Tính từ/Trạng từ dài

The + more + adj/adv + S + V, the + more adj/adv + S + V

Ví dụ

 • The more beautiful she is, the more attractive she gets. (Cô ấy càng xinh cô ấy càng thu hút.)

 • The more carefully you work, the more effective your work will be. (Bạn càng làm việc cẩn thận thì công việc của bạn sẽ càng hiệu quả.)

Bài tập so sánh hơn kèm đáp án

Bài 1: Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn.

 

 

1. Sport is 01.(interesting) than politics.

 

2. I was feeling tired last night, so I went to bed02.(early) than usual.

 

3. The weather is getting 03.. (bad)

 

4. Health and happiness are04.(important) than money.

 

5. We can't hear. Could you speak a little05.(slowly)?

 

6. I can’t stay06.(long) than half an hour.

 

7. A cell phone would be a07.(useful) present.

 

8. It was08.(busy) than usual in town today.

 

9. Unfortunately, her illness was09.(serious) than we thought at first.

 

10. Can’t you think of anything10.(intelligent) to say?

 

Your last result is 0/10

Check answer

Bài 2: Chọn đáp án đúng

 

 

00.

My best friend calls me ________ than she used to.

little

least

the less

less

00.

Her illness was ________ than we had thought at first.

much serious

more serious

serious

most serious

00.

Traveling by car is_________than traveling by motorbike.

fast

more fast

faster

most fast

00.

Linh works ________ than most of her co-workers.

a lot more hardly

more hardly

many harder

much harder

00.

The winter in Canada is __________ than in Mexico.

cold

colder

coldest

more cold

00.

She did the test _______ I did.

as bad as

badder than

more badly than

worse than

00.

Cars are_________ than motorbikes.

much safer

much safe

much more safer

much safest

00.

The________money Mike earned, the________clothes he bought.

more - more

more - best

much - more

much - much

00.

Goods are going to be____________ during Tet holiday.

expensiver

more expensiver

more expensive

most expensive

00.

This luggage is__________than mine.

heavy

more heavier

most heavy

heavier

Check answer

Bài 3: Chọn đáp án chính xác

 

My new job is great. I like it much (1) ______ than my old one. The people here are (2) _______ than I expected. Luckily my new boss is (3)___ than my old boss, Mrs. Karen, was. I hate her. She was (4) ________than any person I've ever met. Everyone here is older (5) ______. In fact I'm the youngest person (6)_____ the office. The good thing about the job is that I get (7)_____ more money. The bad thing is that the journey isn't as simple as it was in my old job, where the bus took me straight there. Now I have to change buses. But I'm allowed to start work_______(8). The (9)________leave home, (10) ______ the journey because the buses aren't so crowded.

00.

(1)

good

best

better

well

00.

(2)

more nice

most nice

nicer

nicest

00.

(3)

more polite

politer

more politer

most polite

00.

(4)

unfriendly

unfriendlier

most unfriendly

friendlier

00.

(5)

as I

as me

than I

than me

00.

(6)

from

in

of

out of

00.

(7)

bit

less

lot

much

00.

(8)

earlier

more early

earliest

more earlier

00.

(9)

early

more early

earliest

earlier

00.

(10)

more easy

more easier

the easier

the easy

Check answer

Bài 4: Hoàn thiện những câu này, sử dụng cấu trúc “....er and….er” hoặc “more and more’’

 

 

1. This subject gets01.(hard) all the time.

 

2. I’m just getting02..(confused)

 

3. It’s becoming03.(difficult) for me to keep up.

 

4. I spend04.(much) time on my work.

 

5. My problem is getting05.(bad).

 

6. My list of things to do gets06.(long).

 

7. Travelling is becoming07.(expensive).

 

8. Since she has been in Australia, her English has gotten 08.(good).

 

9. That hole in your pocket is getting09.(big).

 

10. As I waited for my interview, I became10.(nervous).

Your last result is 0/10

Check answer

Tổng kết

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn củng cố kiến thức về so sánh hơn, không chỉ trong các tình huống giao tiếp hàng ngày mà còn trong các kỳ thi quan trọng. Nếu như còn bất kỳ thắc mắc nào về kiến thức tiếng Anh thì hãy tham khảo thêm những bài viết từ DOL Grammar nhé. Chúc bạn lựa chọn cho mình được một lộ trình học tiếng Anh phù hợp.

Tạ Hà Phương

Tạ Hà Phương là một trợ giảng với 5 năm kinh nghiệm trong việc dạy tiếng Anh cho học sinh THCS chuẩn bị ôn thi lớp 10. Ngoài ra, Phương cũng có kinh nghiệm làm phiên dịch viên tiếng Anh và tham gia biên soạn tài liệu ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh chuẩn bị ôn thi THPT Quốc Gia.

Bạn đã đọc hiểu toàn bộ bài lý thuyết trên chưa? Hãy đánh dấu đã đọc để lưu lại quá trình học nhé!

Đánh dấu đã đọc