Bài tập đại từ bất định có đáp án chi tiết

Đại từ bất định thường được dùng để chỉ một đối tượng nào đó chung chung, không cụ thể. Để có thể thành thạo về cách sử dụng đại từ bất định, hãy cùng DOL Grammar ôn lại các bài tập đại từ bất định từ cơ bản đến nâng cao về điểm ngữ pháp này nhé.

bài tập đại từ bất định
Bài tập đại từ bất định

Ôn tập kiến thức trước khi làm bài tập

1. Định nghĩa

Đại từ bất định (Indefinite pronouns) được dùng để chỉ ai đó hoặc cái gì đó một cách chung chung mà không chỉ định rõ đối tượng được đề cập đến.

Bảng tổng hợp một số đại từ bất định phổ biến trong tiếng Anh

Chỉ người

Chỉ vật

Chỉ nơi chốn

Everyone Everybody  (tất cả mọi người)

Everything (tất cả mọi thứ)

Everywhere (mọi nơi)

Someone Somebody (ai đó)

Something (thứ gì đó)

Somewhere (đâu đó)

No one Nobody (không ai)

Nothing (không có gì)

Nowhere (không nơi nào)

Anyone (bất cứ ai)

Anything (bất cứ điều gì)

Anywhere (bất cứ đâu)

2. Quy tắc sử dụng

  • Chia động từ số ít: Các đại từ bất định có đuôi -one, -body, -thing được chia với động từ số ít.

  • Chia động từ số nhiều: Các đại từ both, few, many, others, several luôn được chia động từ số nhiều.

  • Chia động từ số ít và số nhiều: Một số đại từ không xác định có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều tùy thuộc vào chủ thể mà người nói muốn đề cập đến (người nói có thể muốn đề cập tới chủ thể là danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được). Những đại từ đó bao gồm bao gồm all, any, more, most, none, some, such.

  • Cách nhắc lại đại từ bất định chỉ người

Đại từ nhân xưng “they” và “them” thường được sử dụng để nhắc lại đại từ bất định trong câu trước.

Đại từ bất định có thể được đặt trước một tính từ và mang ý nghĩa diễn đạt trạng thái, tính chất về cái gì đó, người nào đó.

  • Cách sử dụng đại từ bất định với “else”

Từ “else” có thể được đặt đằng sau các đại từ bất định để nói về vật hay người khác với chủ thể đã được đề cập đến.

  • Cách sử dụng sở hữu cách với đại từ bất định

Để sử dụng sở hữu cách với đại từ bất định, ‘s được thêm vào sau đại từ bất định đó.

  • Cách sử dụng đại từ bất định trong câu phủ định: Áp dụng 1 trong 2 cách sau

+ Trong câu phủ định (có chứa not), các đại từ bất định nhóm any- (anything, anywhere, anyone) được sử dụng.

+ Trong câu mang ý nghĩa phủ định (không chứa not), các đại từ bất định với tiền tố no- (nobody, no one, nowhere) được sử dụng, chứ không phải các đại từ với tiền tố any-.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về đại từ bất định để bạn có thể xem lại trước khi làm bài tập. Bạn có thể xem lại chi tiết hơn cùng những lưu ý qua bài viết lý thuyết đại từ bất định tại DOL Grammar.

Bài tập Đại từ bất định cơ bản

Cùng bắt tay vào làm các bài tập đại từ bất định nhé !

Bài tập 1: Xác định đại từ bất định trong các câu sau.

 

 

1. Anyone can join the club if they are interested.

 

01.

 

 

2. Someone gave something to her.

 

02. , 03.

 

 

3. Both are participating in the debate.

 

04.

 

 

4. Anybody can find anything if they look hard enough.

 

05. , 06.

 

 

5. Many employees like to start work at 8 a.m, while some want to start work much later, at 10 a.m

 

07.

 

Your last result is 0/7

Check answer

Bài tập 2: Đại từ bất định trong các câu sau dùng để chỉ đối tượng nào?

 

 

00.

Nothing can stop us from achieving our goals.

Chỉ người

Chỉ sự vật

Chỉ nơi chốn

00.

Did you see anyone at the party?

Chỉ người

Chỉ sự vật

Chỉ nơi chốn

00.

I need something to drink.

Chỉ người

Chỉ sự vật

Chỉ nơi chốn

00.

We should go somewhere nice for dinner.

Chỉ người

Chỉ sự vật

Chỉ nơi chốn

00.

Everybody can join the club.

Chỉ người

Chỉ sự vật

Chỉ nơi chốn

Check answer

Bài tập 3: Đại từ bất định trong các câu sau có chức năng gì?

 

 

00.

I haven't seen anything like this before.

Chủ ngữ

Tân ngữ của động từ

Tân ngữ của giới từ

00.

Everybody loves a good story.

Chủ ngữ

Tân ngữ của động từ

Tân ngữ của giới từ

00.

The gift is from everyone in the office.

Chủ ngữ

Tân ngữ của động từ

Tân ngữ của giới từ

 

00.

I need something to write with.

Chủ ngữ

Tân ngữ của động từ

Tân ngữ của giới từ

00.

She is talking to someone on the phone.

Chủ ngữ

Tân ngữ của động từ

Tân ngữ của giới từ

Check answer

Bài tập Đại từ bất định nâng cao

Bài tập 1: Chọn đại từ bất định phù hợp để điền vào chỗ trống.

 

 

00.

Can you tell me ____ about your new job?

someone

something

somewhere

00.

______ can learn to cook.

Anyone

Anything

Anywhere

00.

The cave was really dark and I couldn't see ____.

something

nothing

anything

00.

The weather is so beautiful. We can go ____ we want.

somewhere

anywhere

nowhere

00.

He needs ____ to help him with his homework, especially with math problems.

someone

anyone

no one

00.

There's ____ left in the fridge, we need to go shopping.

something

anything

nothing

00.

He didn't go ____ last night; he stayed home.

anywhere

anything

anyone

00.

She didn't see ____ she knew at the party.

someone

anyone

no one

00.

_______ interesing happened. It was a boring Math lecture as usual.

Nothing

Nowhere

No one

00.

____ must follow the new rule or be fired.

Someone

Everyone

No one

Check answer

Bài tập 2: Điền đại từ bất định phù hợp vào chỗ trống.

 

 

1.01. is ready for the party. Let’s get started!

 

 

2. I misplaced my wallet 02. in the house.

 

 

3. Almost 03. in the world knows about the Covid pandemic.

 

 

4. You can sit 04.you like because there are so many empty seats.

 

 

5. Did you do 05. interesting last holiday?

 

 

6. I have 06. to talk to. I feel so lonely!

 

 

7. This is a secret. Please don’t tell 07. about this.

 

 

8. My biggest dream is to travel 08. - all around the world.

 

 

9. I am so hungry. I need to cook 09. to eat.

 

💡 Gợi ý

everything
anything
something
everyone
anyone
no one
everywhere
anywhere
somewhere

Your last result is 0/9

Check answer

Bài tập 3: Cách sử dụng đại từ bất định trong các câu sau là Đúng hay Sai?

 

 

00.

Nobody believe that story anymore.

Đúng

Sai

00.

Noone knows the answer to the question.

Đúng

Sai

00.

Several of the employees are on leave while many are still working hard.

Đúng

Sai

00.

She heard strange something coming from the attic.

Đúng

Sai

00.

If someone calls, tell them I’ll call back later.

Đúng

Sai

00.

Is that someone’s car?

Đúng

Sai

00.

Everything enjoyed the party last night.

Đúng

Sai

00.

Thank you for the information that you found; however, none are useful to the research.

Đúng

Sai

00.

Something else came up, so I couldn't attend the meeting.

Đúng

Sai

00.

She did not see anyone at the park.

Đúng

Sai

00.

Anybody was at home when I arrived. The house was empty.

Đúng

Sai

00.

There are quite a few students in my class who learn Math from Ms.Linh; most get high score in our exams at school.

Đúng

Sai

00.

Nobody forgot to bring the ID card, did she?

Đúng

Sai

00.

They are not going nowhere this weekend.

Đúng

Sai

00.

Many people applied for the job, but only few was interviewed.

Đúng

Sai

Check answer

Tổng kết

Qua bài viết này, DOL Grammar đã giới thiệu tới các bạn đa dạng các dạng bài tập cơ bản và nâng cao về đại từ bất định trong tiếng Anh. Sau khi luyện tập các bài tập này, hi vọng các bạn sẽ nắm vững kiến thức về cách sử dụng của các đại từ bất định và đồng thời áp dụng kiến thức về điểm ngữ pháp này trong các bài kiểm tra và bài thi quan trọng sắp tới!

Chúc bạn may mắn và thành công trên hành trình chinh phục tiếng Anh của mình! smiley32