Bài tập về thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn có đáp án

Thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous tense) là một điểm ngữ pháp cơ bản trong 12 thì của tiếng Anh. Để có thể thành thạo sử dụng thì hãy cùng DOL Grammar ôn lại lý thuyết và luyện tập các bài tập thì Tuơng lai hoàn thành tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao nhé!

bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn có đáp án

Ôn tập kiến thức

1. Định nghĩa: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous Tense) dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước 1 thời điểm trong tương lai, hành động này đã diễn ra được 1 khoảng thời gian và tính đến thời điểm được đề cập, sự việc này vẫn đang xảy ra. 

Để tìm hiểu chi tiết hơn về định nghĩa và những lưu ý, bạn có thể đọc ngay bài viết lý thuyết thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn tại DOL Grammar ! smiley34

2. Công thức

Cùng ôn lại các công thức qua các thể câu trước khi bắt đầu vào làm tập thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn.

Công thức

Câu khẳng định

S + will + have been + V-ing

Câu phủ định

S + will not (won’t) + have been + V-ing

Câu nghi vấn Yes-No

Will + S + have been + V-ing?

Câu nghi vấn Wh-

Wh- + will + S + have been + V-ing?

3. Cách dùng 

Tổng hợp 2 cách dùng quan trọng của thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn mà bạn cần lưu ý khi làm bài tập.

  1. Diễn tả 1 hành động bắt đầu trong quá khứ, vẫn đang diễn ra tại 1 thời điểm trong tương lai. 

  2. Nhấn mạnh tính liên tục của hành động so với một hành động khác trong tương lai.

Có thể thấy 2 cách dùng trên sẽ tương đối giống với cách dùng của thì Tương lai hoàn thành, do đó nếu không cẩn thận bạn sẽ không phân biệt được 2 thì này. Ôn lại bài tập thì tương lai hoàn thành để dễ dàng phân biệt được chúng trong lúc làm bài tập nhé.

4. Dấu hiệu nhận biết 

Chi tiết 6 dấu hiệu nhận biết của thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh.

1.Mốc thời gian trong tương lai (các mệnh đề bắt đầu với by/when hay các cụm giới từ chỉ thời gian)

2.Mệnh đề bao gồm các cụm giới từ bắt đầu với “by”.

  • by then: tính đến lúc đó

  • by + mốc thời gian ( August, Monday, 2024, …)

  • by the end of this week/ month/ year: tính đến cuối tuần này/ tháng này/ năm này.

  • by the time + mệnh đề ở thì Hiện tại đơn. 

3.Mệnh đề bao gồm trạng ngữ chỉ thời gian bắt đầu với “When”.

4.Mệnh đề thì tương lai hoàn thành tiếp diễn + when + mệnh đề thì hiện tại đơn

5.When mệnh đề thì hiện tại đơn, mệnh đề thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

6.For + khoảng thời gian

Bổ sung thêm kiến thức với bài tập thì Tương lai tiếp diễn để có thể dễ dàng phân biệt thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn và thì Tương lai tiếp diễn nhé ! smiley12

Bài tập thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn cơ bản

Bài tập 1: Viết lại các câu sau đây ở dạng phủ định hoặc nghi vấn của thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn theo yêu cầu

Viết lại thành dạng phủ định (không chia động từ thì HTĐ)

01.

By the time you arrive, I will have been waiting for you for too long.

 

02.

They will have been traveling for more than a month when they return home.

 

03.

By next year, she will have been living in that apartment for ten years.

 

04.

When she finishes her shift tomorrow, she will have been working overtime.

 

05.

By next summer, he will have been playing soccer for a year.

 

Your last result is 0/5

Check answer

Viết lại thành dạng nghi vấn (không chia động từ thì HTĐ)

01.

They will have been sightseeing for weeks by the time they finish their trip. (YES - NO)

 

02.

Lucy will you been studying English for 5 years by the time she takes the proficiency exam. (HOW LONG)

 

03.

By next year, they will have been living in Da Nang for 10 years. (WHERE)

 

04.

When my parents come home, my sister will have been watching TV for hours. (YES - NO)

05.

By the time the guests arrive for dinner, the chef will have been preparing the meal since early morning. (YES - NO)

 

Your last result is 0/5

Check answer

Bài tập 2: Chia động từ trong ngoặc theo thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn

 

 

1. By the end of March, I 01. (live) in this flat for 10 years.

 

 

2. I 02. (not fly) to London for an hour by then.

 

 

3. By the end of next week, I 03. (work) for this company for 7 years.

 

 

4. When the bell rings, I 04. (teach) for eight hours today.

 

5.05. (my grandfather - wear) these glasses for five years next week?

 

 

6. I 06. (not drive) this car for six years by August.

 

 

7. How long 07. (you - have) a holiday in Hoi An by tomorrow?

 

 

8. By the time we get home, they 08. (play) football for half an hour.

 

 

9.

She 09. (dance) for an hour at nine o’clock.

 

 

10. I 10. (learn) English for ten years by the end of this year.

 

Your last result is 0/10

Check answer

Bài tập thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn nâng cao

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn hoặc Hiện tại đơn

 

 

1. By the time they 01. (return) from their trip, I 02.take) care of their pets for two weeks.

 

 

2.

When you 03. (come) home, I 04. (clean) the house all day.

 

 

3.

We 05._ (work) on it tirelessly for months by the time the project deadline 06. (arrive).

 

 

4.

They _07._ (play) tennis for an hour when Minh 08. (call).

 

 

5. By the time my friends 09. (reach) the destination, they10. (travel) for hours.

 

 

6.

David and Hana 11. (live) in New York for 20 years when they 12. (move) to Los Angeles.

 

 

7. I 13.(read) for a whole day by the time we14. (meet) tonight.

 

 

8. When the exam 15. (end), I16.(write) for three hours straight.

 

 

9.

John17. (drive) for five hours when he 18.(arrive) at the party.

 

 

10.

When he19.(come) back, I 20.(wait) for him all afternoon.

 

Your last result is 0/20

Check answer

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng thể hiện thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn

 

 

00.

When we get to Nha Trang we'll need to rest, because we _______ about 700 km.

will have driven

will have been driving

00.

Until it becomes too crowded, she _______ in the pool.

will have swam

will have been swimming

00.

I _____ writing that report by the time you get back.

will have finished

will have been finishing

00.

Scientists hope they ______ the cure for Alzheimer by the end of the century.

will have found

will have been finding

00.

Two more years from now, I ______ at this university for 3 years.

will have studied

will have been studying

00.

By the end of this month, she _____ her novel for 6 months.

 

will have written

will have been writing

00.

She_____ how to communciate in Japanese before she moves to Japan for work next month.

will have learnt

will have been learning

00.

I don't think I will come out for drinks tonight. I _______ all day so I will probably be too tired.

will have worked

will have been working

00.

By next month, my mother ______ as a doctor for 30 years.

will have worked

will have been working

00.

We can meet at 6 p.m. I _____ work by then.

will have finished

will have been finishing

Check answer

Tổng kết

Qua bài viết này, DOL Grammar đã giới thiệu tới các bạn đa dạng các dạng bài tập thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous) cơ bản và nâng cao trong tiếng Anh. Sau khi luyện tập các bài tập này, hi vọng các bạn sẽ nắm vững kiến thức về thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn và đồng thời áp dụng kiến thức về điểm ngữ pháp này trong các bài kiểm tra và bài thi quan trọng sắp tới!

Chúc bạn may mắn và thành công trên hành trình chinh phục tiếng Anh của mình! smiley18