Bài tập thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (có đáp án)

Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous tense) là điểm ngữ pháp cơ bản trong 12 thì của tiếng Anh. Để có thể thành thạo sử dụng thì, hãy cùng DOL Grammar ôn lại lý thuyết và luyện tập các bài tập về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao. Cùng làm bài tập ngay sau đây nhé !

bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cơ bản và nâng cao

Ôn tập lý thuyết

1. Định nghĩa: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous Tense) là thì được sử dụng để chỉ sự việc xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn tiếp tục ở hiện tại và có thể vẫn còn tiếp diễn trong tương lai. Thì này nhằm nhấn mạnh thời gian xảy ra sự việc.

2. Công thức

Bảng tổng hợp công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Công thức

Câu khẳng định

S + has/have + been + V-ing

Câu phủ định

S + has/have + not + been + V-ing

Câu nghi vấn Yes-No

Have/Has + S + been + V-ing?

Câu nghi vấn Wh-

Wh- + have/has + S + been + V-ing?

3. Cách dùng 

  • Miêu tả một sự việc vẫn còn tiếp diễn từ quá khứ

  • Miêu tả một sự việc đang xảy ra và vừa kết thúc

Trong các thì tiếng Anh, 2 thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và hoàn thành có cấu trúc, cách dùng phức tạp và dễ nhầm lẫn khi sử dụng. Bạn có thể tham khảo thêm bài tập thì hiện tại hoàn thành ngay tại DOL Grammar để dễ dàng phân biệt chúng nhé !

4. Dấu hiệu nhận biết 

Cụm trạng từ thời gian:

  • for + khoảng thời gian

  • since + mốc thời gian/mệnh đề thì quá khứ đơn 

  • All + thời gian

  • recently, lately

Trên đây là nội dung cơ bản về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để bạn có thể ôn lại trước khi làm bài tập. Để có thể tìm hiểu chi tiết hơn hãy tìm đọc bài viết lý thuyết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn tại DOL Grammar để hiểu hơn nhé !

Bài tập thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn cơ bản

Bài 1: Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong những câu sau được sử dụng để làm gì?

 

 

00.

She's out of breath because she has been running for an hour.

Miêu tả một sự việc vẫn còn tiếp diễn từ quá khứ

Miêu tả một sự việc đang xảy ra và vừa kết thúc

00.

She has been painting the walls, and they look great now.

Miêu tả một sự việc vẫn còn tiếp diễn từ quá khứ

Miêu tả một sự việc đang xảy ra và vừa kết thúc

00.

My mother has been practicing yoga regularly for the past few months.

Miêu tả một sự việc vẫn còn tiếp diễn từ quá khứ

Miêu tả một sự việc đang xảy ra và vừa kết thúc

00.

They have been working hard all month, and finally, they finished the project on time.

Miêu tả một sự việc vẫn còn tiếp diễn từ quá khứ

Miêu tả một sự việc đang xảy ra và vừa kết thúc

00.

They have been renovating their house for the past year.

 

Miêu tả một sự việc vẫn còn tiếp diễn từ quá khứ

Miêu tả một sự việc đang xảy ra và vừa kết thúc

Check answer

Bài 2: Viết lại các câu sau đây ở dạng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn theo yêu cầu

Bạn nhớ viết hoa các từ ở đầu câu nha!

 

 

A. Viết lại thành dạng phủ định (không chia động từ thì QKĐ)

 

 

1. They have been listening to music for hours since they were here.

 

01..

 

 

2. My friend has been living in Paris since 2010.

 

02..

 

 

3. We have been waiting for the bus for half an hour.

 

03..

 

 

4. The kids have been playing in the garden all afternoon.

 

04..

 

 

5. John has been teaching mathematics at the school for many years.

 

05..

 

 

B. Viết lại thành dạng nghi vấn (không chia động từ thì QKĐ)

 

6. They have been working on the project for 5 months. (HOW LONG)

 

06..Have my friends been writing to me for years?

 

 

7. Mai has been learning Spanish for a year. (YES - NO)

 

07..

 

 

8. My family has been saving money to travel around the world. (WHY)

 

08..

 

 

9. My friends have been writing to me for years. (YES - NO)

 

09..

 

 

10. He has been working at ABC company for over a decade. (WHERE)

 

10..

 

Your last result is 0/10

Check answer

Bài tập thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn nâng cao

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc theo thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bạn nhớ viết hoa các từ ở đầu câu Yes-No nha!

 

 

1. That woman 01.(walk) around our house for an hour.

 

 

2. He 02.(send) his farewell gifts to his new colleagues all morning. Such a sweet person.

 

 

3. Mandy 03.(study) very hard to get a chance to enter the Ivy League for 4 years.

 

 

4. I 04.(prepare) all week for today’s interview.

 

 

5. Heather 05.(stay) in the lab for almost 3 days to do some sort of research.

 

 

6. Some people in this organization 06.(not work) properly all morning because they felt angry with the new policy.

 

 

7. We 07.(plan) for the trip all week, so there’s no way an unscheduled assignment from our boss can stop us.

 

 

8. 08.(your sister - help) us pay our bills since our first year? We have to pay her back.

 

 

9. What 09.(the new staff - work) on since this morning?

 

 

10. Until now, Jim and Joe 10.(not contribute) anything to the project.

 

Your last result is 0/10

Check answer

Bài 2: Dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để viết câu có nghĩa tương tự với câu cho sẵn

Bạn nhớ viết hoa các từ ở đầu câu nha!

Bạn theo dõi ví dụ bên dưới để hiểu cách làm nha.

 

 

0. Rose started saving money to buy an apartment 2 years ago. She’s still doing it.

 

→ __________________________________________________________.

 

 

Đáp án: Rose has been saving money to buy an apartment for 2 years.

 

 

Giải thích: Sử dụng thì HTHTTD để diễn tả việc tiết kiệm tiền của Rose đã bắt đầu từ 2 năm trước và bây giờ vẫn còn tiếp tục. Chủ ngữ là danh từ riêng số ít (Rose) nên cần sử dụng trợ động từ “has”. “2 years” là khoảng thời gian nên cần đi với giới từ “for”.

 

Dịch nghĩa: Rose bắt đầu tiết kiệm tiền để mua một căn hộ cách đây 2 năm. Cô ấy vẫn đang làm việc đó. = Rose đã dành dụm tiền để mua một căn hộ được 2 năm.

 

 

1. They stopped talking to each other a couple of weeks ago. Now, they’re still remaining silent.

 

01..

 

 

2. Our project manager and the clients started discussing about closing the deal 2 hours ago. They’re still discussing it now.

 

02..

 

 

3. He began learning about stock investing after dropping out of college. He won’t stop learning.

 

03..

 

 

4. She started flying to Qatar 2 hours ago. She hasn’t arrived yet.

 

04..

 

 

5. Fin began looking for a job a month ago. He’s still looking for one.

 

05..

 

 

6. That kid started eating his lunch at 12:00. He’s still eating.

 

06..

 

 

7. We stopped investing in that organization 4 months ago. We still haven't restarted the investment yet.

 

07..

 

Your last result is 0/7

Check answer

Bài 3: Chọn đáp án đúng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 

 

 

 

00.

He ______ sushi before.

 

has eaten

has been eating

00.

My young brothers _________ all week. They should be able to pass the upcoming final exam.

 

has studied

has been studying

00.

My mother is exhausted because she _____ too hard all day.

 

has worked

has been working

00.

I _________ this book on Social Psychology for three hours straight and I’m still only on page 4.

have read

have been reading

00.

Adam _________ America 2 times so far and he cannot wait for his next trip there.

has visited

has been visiting

00.

You _________ enough water. That’s why you look tired.

haven’t drunk

haven’t been drinking

00.

He _________ about his achievements all day long even though no one actually cares.

has bragged

has been bragging

00.

Marvel _________________ a new movie series. Have you heard of that yet?

has just dropped

has just been dropping

00.

This is the first time I _________ this Italian meal. So please give me your most honest feedback.

have prepared

have been preparing

00.

I _________ for 2 days to catch up with my deadline tomorrow.

have not slept

have not been sleeping

Check answer

Tổng kết

Qua bài viết này, DOL đã giới thiệu tới các bạn đa dạng các dạng bài tập cơ bản và nâng cao về thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) trong tiếng Anh. Sau khi luyện tập các bài tập này, hi vọng các bạn sẽ nắm vững kiến thức về thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn và đồng thời áp dụng kiến thức về điểm ngữ pháp này trong các bài kiểm tra và bài thi quan trọng sắp tới!

Chúc bạn may mắn và thành công trên hành trình chinh phục tiếng Anh của mình! smiley18