Cách dùng Even trong tiếng Anh kèm ví dụ và bài tập

Sử dụng “even” để nhấn mạnh ý chính trong câu là một cách sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh, xuất hiện không chỉ trong lối văn nói mà còn ở cả văn viết của những bài đọc của bài thi TOEIC và IELTS. Vì vậy, để có thể sử dụng thành thạo “even” và không mắc lỗi trong các kỳ thi, DOL Grammar đã giúp các bạn tổng hợp khái niệm, cấu trúc của even cũng như phân biệt từ này với các cấu trúc tương tự. Các bạn hãy cùng theo dõi bài học nhé.

cách dùng even
Cách dùng Even trong tiếng Anh kèm ví dụ và bài tập

Even là gì?

Even có thể là trạng từ, động từ và tính từ. Tùy vào từ loại mà “even” có nghĩa khác nhau. Cụ thể như sau

Even là trạng từ

Khi là trạng từ (adverbs), “Even” được sử dụng nhằm mục đích nhấn mạnh vào các điều không ngờ tới, sự so sánh hoặc mức độ quá cao, quá nhiều. Trong trường hợp này, “Even”  thường được dịch là “lại còn, thậm chí, ngay cả,…”

Ví dụ.

 

He didn’t even remember his mother’s birthday.

(Anh ấy thậm chí còn không nhớ được ngày sinh nhật của mẹ anh ấy.)

 

→ Nhấn mạnh điều bất ngờ là việc không nhớ được sinh của mẹ

 

Anna is even taller than Tom now.

(Anna giờ thậm chí còn cao hơn Tom.)

 

→ Nhận mạnh sự so sánh về chiều cao 

 

Even with a load of electronic gadgetry, you still need some musical ability to write a successful song.

(Ngay cả với đầy các thiết bị điện tử, bạn vẫn cần một chút khả năng âm nhạc để viết một bài hát thành công.)

 

→ Nhấn mạnh mức độ nhiều của các thiết bị điện tử

Even là tính từ

Khi là tính từ, “Even” có nghĩa là đều đều, trơn tru, bằng phẳng

Ví dụ: We resurfaced the floor because it wasn't even.

(Chúng tôi phải làm lại mặt sàn vì nó không bằng phẳng.)

Even là động từ 

Khi là động từ, “Even” có nghĩa là “làm phẳng, làm cho cân bằng” hoặc thường được đi cùng với các giới từ như out hoặc up để tạo nên cụm động từ.

Ví dụ

  • Tonight’s win evens their record at 6-6. (Chiến thắng tối nay đã làm cân bằng tỉ số là 6-6.)

  • It is commonly believed that children can never even up on their parents.

(Người ta thường tin rằng con cái thậm chí không bao giờ giỏi bằng cha mẹ của chúng.)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào vai trò của “Even” khi là trạng từ.

Cấu trúc và cách dùng even

Ngoài việc có thể đi kèm với động từ, danh từ, tính từ và bổ sung ý nghĩa là lại còn, thậm chí, ngay cả,..., Even còn đứng trong một số các cấu trúc câu khác như even though, even if,... Mời các bạn theo dõi các đề mục sau.

cấu trúc và cách dùng even
4 cấu trúc với Even phổ biến trong tiếng Anh

Cấu trúc Even đi với động từ

Khi kết hợp với động từ, Even thường đứng giữa trợ động từ và động từ chính trong câu với cấu trúc câu như sau.

Subject + Auxiliary verb + even + verb

Ví dụ:

I don't even know where my phone is.

(Tôi thậm chí còn không biết điện thoại của tôi ở đâu.)

 

→ Even đứng giữa trợ động từ “don’t” và động từ chính “know”, nhấn mạnh ý không biết điện thoại của tôi ở đâu.

Cấu trúc Even đi với danh từ

Khi kết hợp với danh từ, Even thường đứng trước danh từ hoặc cụm danh từ đó với công thức như sau

Even + Noun/Noun phrase

Ví dụ.

 

We were all on time - even Chris and he's usually late for everything.(Chúng tôi đều đến đúng giờ - ngay cả Chris và anh ấy hay đi muộn trong tất cả các dịp.)

 

→ Even đứng trước danh từ riêng “Chris”, nhấn mạnh việc Chris cũng đi đúng giờ dù bình thường anh ấy hay đi trễ.

 

The librarian meticulously organized the shelves, ensuring that even the tiniest book was in its proper place.

(Người thủ thư tỉ mỉ sắp xếp các ngăn kệ, đảm bảo rằng ngay cả quyển sách nhỏ nhất cũng được sắp xếp ngay ngắn.)

 

→ Even đứng trước cụm danh từ “the tiniest book”, nhấn mạnh ý dù quyển sách lớn nhỏ ra sao cũng đều phải được sắp xếp cẩn thận.

Cấu trúc Even đi với tính từ 

Khi kết hợp với tính từ, Even thường đứng trước tính từ, đặc biệt là cụm tính từ trong cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất, cụ thể như sau.

Even + Adjective/Adjective Phrase 

Ví dụ.

 

After marriage, Camille looks younger, even more successful than before.

(Sau khi kết hôn, Camille trông trẻ, thậm chí còn thành công hơn trước đây.)

 

→ Even đứng trước cụm tính từ “more successful” để nhấn mạnh “cô ấy” còn thành công hơn trước kia

 

She is so talented that her artwork captivates even the most discerning critics.

(Cô ấy tài năng đến mức các tác phẩm nghệ thuật của cô ấy thu hút ngay cả những nhà phê mình khó tính nhất.)

 

→ Even đứng trước cụm “the most discerning”, nhấn mạnh các tác phẩm nghệ thuật của cô ấy có thể thu hút được các nhà phê bình dù họ rất khó tính.

Cấu trúc Even với cụm giới từ 

Khi kết hợp với cụm giới từ, “Even” thường được dùng để mô tả hoàn cảnh, kiều điện gì đó được nói đến trong câu. 

Even + Prepositional Phrase 

Ví dụ;

The new varieties of wheat grow well even in poor soil.

(Giống lúa mạch mới có thể sinh trưởng tốt ngay cả trong điều kiện đất nghèo nàn.)

 

→ Even đứng trước cụm giới từ “in poor soil” nhận mạnh điều kiện đất để cây sinh trưởng. 

Cấu trúc Even khác

Ngoài ra, Even còn có thể đứng trong các cấu trúc khác như sau.

Even + Subject + Verb

Even có thể đứng trước chủ ngữ để nhấn mạnh ý nghĩa của chủ ngữ

Ví dụ:

Be more careful Tom! Even the primary students can do this exercise correctly.

(Hãy cẩn thận hơn Tom! Ngay cả học sinh tiểu học cũng có thể làm bài tập này một cách chính xác.)

 

→ Nhấn mạnh chủ ngữ là “các học sinh tiểu học” cũng có thể làm được bài mà Tom đã làm sai

Even though + S + V, S + V

Even có thể kết hợp với “though” để diễn tả ý “mặc dù”

Ví dụ:

I think they’re fantastic, even though they haven’t won any games this season.

(Tôi nghĩ họ rất tuyệt, mặc dù họ chưa thắng trận đấu nào trong mùa giải này.)

Even if + S + V, S + V

Even có thể được kết hợp với “if” để diễn tả ý “kể cả nếu”, mô tả một sự kiện bất ngờ có thể xảy ra, hoặc ý nói sự việc xảy ra cũng sẽ không thay đổi được điều gì.

Ví dụ:

I’m still going to go swimming in the sea even if it rains. 

(Tôi vẫn sẽ đi bơi ngoài biển kể cả nếu trời mưa.)

 

→ Nhân vật “tôi” không mong trời mưa nhưng điều đó là có thể xảy ra. Tuy nhiên, dù việc “có mưa” xảy ra cũng không thể ngăn nhân vật “tôi” đi bơi ngoài biển.

Even when + S + V, S + V

Even có thể được kết hợp với “when” để diễn tả ý “ngay cả khi”

Ví dụ:

Even when the storm raged outside, she remained really calm.

(Ngay cả khi cơn bão nổi cơn dữ dội bên ngoài, cô ấy vẫn rất bình tính.)

S + V, even so, S + V

Even có thể được kết hợp với “so” để diễn tả ý nghĩa “mặc dù vậy”

Ví dụ:

Their holiday went well but, even so, they longed to be home again with the children.

(Kỳ nghỉ lễ của họ đã diễn ra tốt đẹp, mặc dù vậy, họ trông chờ được về nhà với các con của họ.)

Phân biệt cấu trúc Even với Even though, Even when, Even if

Từ “Even” so với các cấu trúc Even though, Even when, Even if có khác biệt rõ ràng về cách sử dụng và ý nghĩa của câu, cụm từ, cụ thể như sau.

  • Về cách sử dụng, Even khi kết hợp với các liên từ though, when, if sẽ tạo nên các cấu trúc câu mới được dùng để liên kết các mệnh đề, trong khi Even chỉ được dùng để nhấn mạnh một đối tượng, hành động, tính chất, không có chức năng liên kết mệnh đề dù có đứng ở đầu câu.

  • Về ý nghĩa, ta có thể thấy rõ sự khác biệt về nghĩa của các cụm từ trong bảng sau. 

“Even” + liên từ

Meaning

even

lại còn, thậm chí, ngay cả,...

even though

mặc dù

even when

kể cả khi

even if

kể cả nếu

even so

thậm chí là như vậy

Lưu ý: Cần lưu ý chức năng và sự thống nhất về nghĩa khi sử dụng “even”

 

Ví dụ:

 

Đúng

Emily is always positive about everything, even when the situation is getting worse.

(Emily luôn tích cực về mọi thứ, ngay cả khi tình hình trở nên tồi tệ nhất.)

 

→ Ý nói Emily luôn lạc quan dù tình huống đang tệ hơn.

 

Sai:

Emily is always positive about everything, even the situation is getting worse.

(Emily luôn tích cực về mọi thứ, thậm chí tình hình trở nên tồi tệ nhất.)

 

→ Nhấn mạnh vào “the situation”, gây ra sai lệch về nghĩa giữa các mệnh đề.

Ngoài ra, cấu trúc Even though có sự tương đồng với cấu trúc In spite of khi đều cùng mang ý nghĩa là “mặc dù”. Tuy nhiên Even though thường được sử dụng để nhấn mạnh sự đối lập giữa hai mệnh đề. Còn In spite of thường được sử dụng để thể hiện sự ngạc nhiên trước kết quả trái ngược với điều đã nêu ở mệnh đề đầu tiên.

Bài tập

Exercise 01: Sắp xếp lại từ để tạo thành câu hoàn chỉnh. Chọn đáp án đúng A, B hoặc C

 

 

00.

the Math test/ Emma/ difficult/ so/ even/ does/ is/ not/ understand/

The Math test is so even difficult, Emma does not understand.

The Math test is so difficult, even Emma does not understand.

Emma does not understand so, the Math test is even difficult.

00.

dairy products/ my mom/ even/ allergic/ to/ organic butter/ is/

My mom is allergic to dairy products even organic butter.

My mom is allergic to even dairy products organic butter.

Even organic butter my mom is allergic to dairy products.

00.

what I suggested/ William/ didn't/ himself/ listen/ to/ and/ everything/ did/

William did listen to what I suggested even and didn't everything himself.

William did everything himself and didn't listen to what I even suggested.

William didn't even listen to what I suggested and did everything himself.

00.

after/ the patient/ more/ painful/ even/ injecting/ got/ with insulin/

The patient got even more painful after injecting with insulin.

The patient got painful more after even injecting with insulin.

After injecting with insulin even the patient got more painful.

00.

of the book / this guideline/ a chapter/ has/ explaining/ the theory/ even/

This guideline has the theory of the book explaining even a chapter.

This guideline has a chapter explaining the theory of the book even.

This guideline even has a chapter explaining the theory of the book.

00.

your favorite day/ I/ even/ everything/ remember/ about you/ of the week/

I remember even everything about you your favorite day of the week.

I remember everything about you even your favorite day of the week.

I remember your favorite day of the week everything even about you.

00.

your cat/ than/ has/ sense/ you/ better/ do/ even/

Even your cat has better sense than you do.

Your cat has better sense than even you do.

Your cat do has better sense even than you.

00.

remember/ the students/ can’t/ the outline/ even/ of the lesson/

The students can’t remember the outline of the lesson even.

The students can’t remember the outline even of the lesson.

The students can’t even remember the outline of the lesson.

00.

Mary/ draws/ is/ during daylight/ afraid of/ the sun/ even/ she/ usually/ the curtain/

Mary is afraid of the sun during daylight even, she usually draws the curtain.

Mary is afraid of the sun, she usually draws the curtain even during daylight.

Mary is afraid of the sun, even she usually draws the curtain during daylight.

00.

David and Scott/ are/ still friend/ even/ after/ Scott/ studied abroad/

David and Scott are still friends, even after Scott studied abroad.

David and Scott are studied abroad, after Scott still even friends.

David and Scott are still even friends, after Scott studied abroad.

Check answer

Exercise 02: Chọn đáp án đúng A, B hoặc C

 

 

00.

John was really tired, but _____ he still had to take care of his child.

even when

even so

even if

00.

Lanna never regretted becoming a singer ____ her afterlife had not been as wonderful as she had hoped.

even then

even so

even if

00.

Your apartment is quite small, but ____ it is three times the size of mine.

even so

even when

even if

00.

You woke up too late, ___ you take a taxi, you’ll still miss your plane.

even then

even so

even if

00.

Elly still didn’t admit her mistakes ______ the truth was exposed.

even though

even after

even before

00.

The video is poorly produced but _______ can make long lasting effect on viewers.

even when

even so

even if

00.

John didn’t hear a single word _____ I shouted loudly.

even when

even

even though

00.

My father had been aware of my faint murmur, _________ he slept.

even if

even when

even as

00.

I explained everything, _______ he didn't understand.

even though

even so

even when

00.

It was plain enough what she was saying, ____ she did not say much.

even if

even so

even after

Check answer

Tổng kết

Trong bài biết này, DOL Grammar đã tổng hợp khái niệm, các cấu trúc Even, phân biệt Even với các cấu trúc tương tự và bài tập kèm đáp án để các bạn có thể thực hành vận dụng kiến thức ngay sau khi học. Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc học, rèn luyện và sử dụng tiếng Anh, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với DOL để được hỗ trợ nhanh chóng và tận tình nhất nhé!

Nguyễn Minh Ngọc

Nguyễn Minh Ngọc là một gia sư tiếng Anh có 3 năm kinh nghiệm, nổi bật với thành tích IELTS Overall 7.5. Khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, giao tiếp trôi chảy và truyền đạt thông tin rõ ràng đã giúp cô có những đóng góp đáng kể trong việc nâng cao kiến thức cho học viên.

Bạn đã đọc hiểu toàn bộ bài lý thuyết trên chưa? Hãy đánh dấu đã đọc để lưu lại quá trình học nhé!

Đánh dấu đã đọc