Bài tập Have something done có đáp án

Have something done (có cái gì được làm) là một cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh, có ý nghĩa chính để diễn đạt hành động mà chủ ngữ không trực tiếp thực hiện nhưng thuê hoặc nhờ người khác làm. Bên cạnh đó, có 3 cấu trúc mang nghĩa tương đương với Have something done cũng thường xuyên được dùng trong giao tiếp hàng ngày, giúp người nói thể hiện ý tưởng “cái gì được làm” hoặc “ai đó làm điều gì” một cách rõ ràng và hiệu quả.

 

Trong bài viết này, các bạn sẽ được DOL Grammar tóm tắt kiến thức, và luyện tập đa dạng các dạng bài tập Have something done cùng các cấu trúc tương đương. Bạn hãy tham khảo các bài tập sau đây nhé!

bài tập have something done
Bài tập have something done cơ bản và nâng cao (có đáp án)

Ôn tập Lý thuyết

Các bạn hãy cùng DOL Grammar  ôn tập lại một vài kiến thức chính cần phải nắm rõ về cấu trúc Have something done trước khi làm bài tập nhé.

1. Cấu trúc thể sai khiến bị động  Have something done Get something done

Have something done, và cả Get something done là cấu trúc thuộc thể sai khiến bị động, và có 2 ý nghĩa cơ bản như sau.

  • Nhấn mạnh hành động được làm bởi ai đó (được nhờ hoặc thuê), không phải do chủ ngữ chính làm.

  • Nhấn mạnh một điều tồi tệ xảy ra do người khác làm và ảnh hưởng tới người nói.

S + have/get + O + V-ed/V3 (+ by someone/something)

 

= Ai đó có cái gì được làm (bởi ai/cái gì)

2. Cấu trúc thể sai khiến chủ động Have somebody do somethingGet somebody to do something

Bên cạnh đó, cấu trúc tương đương là dạng sai khiến chủ động ở cấu trúc: Have somebody do somethingGet somebody to do something có chung  ý nghĩa chính là: Làm rõ người nói nhờ/ thuê/ bắt ép/ thuyết phục,... cụ thể ai thực hiện hành động.

S + have + O + V nguyên thể 

 

= S + get + O + to V nguyên thể

 

= Ai đó có ai làm cho việc gì

3. Ý nghĩa khác của cấu trúc Have somebody do something 

Ngoài ra, chỉ có cấu trúc Have somebody do something có nghĩa khác là “trải nghiệm, gặp chuyện gì đó” nhằm diễn tả lại một sự kiện/ trải nghiệm mà ai đó thực hiện điều gì với người nói.

S + have + O + V nguyên thể/V-ing

 

= có ai đó làm gì (nói về trải nghiệm)

Để ôn tập kĩ hơn và được minh họa bằng ví dụ cụ thể, bạn hãy tham khảo chi tiết bài viết lý thuyết Cấu trúc Have something done tại DOL Grammar. Sau khi đã ôn tập thật kĩ rồi, hãy cùng DOL luyện tập vận dụng vào các dạng bài tập cơ bản và nâng cao dưới đây! smiley18

Bài tập Have something done cơ bản

Bài 1: Chọn đáp án thể hiện câu đúng ngữ pháp theo cấu trúc Have something done trong các câu dưới đây.

 

 

00.

I have fixed my computer tomorrow.

I will have my computer fixed tomorrow.

I have my computer fixed tomorrow.

00.

They will have their house renovated next year.

They will have their house to renovate next year.

They will renovate their house next year.

00.

I had my car to wash yesterday.

I have my car washed yesterday.

I had my car washed yesterday.

00.

We have our house painted last month.

We have our house to be painted last month.

We had our house painted last month.

00.

She has her nails done every week.

She has her nails to be done every week.

She has her nails to do every week.

00.

She has her dress made before the party.

She had already had her dress made before the party.

She had already had her dress done before the party.

00.

She have her passport renewed last month.

She had her passport renewed last month.

She had her passport renew last month.

00.

They will have their wedding photos taken next month.

They will have their wedding photos to be done next month.

They have their wedding photos taken next month.

00.

She is having her teeth clean by the dentist.

She is having cleaned her teeth by the dentist.

She is having her teeth cleaned by the dentist.

00.

They had their flight cancelled due to bad weather.

They had their flight was cancelled due to bad weather.

They had their flight done cancelled due to bad weather.

00.

He had his trust betray by his best friend.

He had his trust be betrayed by his best friend.

He had his trust betrayed by his best friend.

00.

He had his leg broken in a car accident.

He had his leg broke in a car accident.

He had his leg being broken in a car accident.

Check answer

Bài 2: Điền dạng đúng của từ vào những chỗ trống sau

 

 

1. We had our house 01. (paint) last month.

 

 

2. I will have my car 02. (service) next week.

 

 

3. They will get their photos 03. (take) next month.

 

 

4. She got her wedding dress 04. (make) by a famous designer.

 

 

5. They had their credit card information 05. (steal) online.

 

 

6. I had my heart 06. (break) after the breakup.

 

 

7. They got their car 07. (tow) to the mechanic shop.

 

 

8. We got our house 08. (inspect) before buying it.

 

 

9. I will have my dog 09. (groom) next month.

 

 

10. She had her eyes 10. (check) last month.

 

Your last result is 0/10

Check answer

Bài 3: Chọn đáp án có nghĩa gần nhất với câu cho trước

 

 

00.

I had my hair cut by a professional stylist.

I cut my hair.

I had a professional stylist cut my hair.

I got my hair cut.

00.

I had my car fixed by a mechanic.

I fixed my car with a mechanic.

I had a mechanic fix my car.

I had my car fixed.

00.

We had our house painted last year.

We painted our house last year.

We had to paint our house last year.

We got our house painted last year.

00.

She got her teeth cleaned by the dentist.

She had the dentist clean her teeth.

She had cleaned her teeth.

She had her teeth cleaned.

00.

I will have my computer upgraded next week.

I will upgrade my computer next week.

I will have my computer upgrading next week.

I will get my computer upgraded next week.

00.

They had their dog taken for a walk every day.

 

They took their dog for a walk every day.

They had their dog take for a walk every day.

They got their dog taken for a walk every day.

00.

Our house was flooded in a storm a few months ago.

We had our house flooded in a storm a few months ago.

We flooded our house in a storm a few months ago.

We had someone flood our house in a storm a few months ago.

00.

Someone stole my wallet.

I stole my wallet.

I had my wallet stolen last night.

I got my wallet stolen.

Check answer

Bài 4: Điền vào chỗ trống lỗi sai từ 1 trong các cụm được in đậm trong câu

Guide: Trong câu có các từ/cụm từ được in đậm. Bạn xác định cụm nào là lỗi sai và điền cả cụm vào chỗ trống.

 

 

0. My mother had her dress maken by a friend.

 

--> Lỗi sai: maken

 

 

1. I had my boyfriend to pick me up from work yesterday.

 

→ Lỗi sai: 01.

 

 

2. I will have a personal trainer helped me get in shape.

 

→ Lỗi sai: 02.

 

 

3. We had a plumber fixing the leak in our kitchen.

 

→ Lỗi sai: 03.

 

 

4. We will get a caterer provide food for our party.

 

→ Lỗi sai: 04.

 

 

5. I had my friend to help me move house.

 

→ Lỗi sai: 05.

 

 

6. I will get a tutor helped me with my math homework.

 

→ Lỗi sai: 06.

 

 

7. She got her husband fixed the leaky faucet in the bathroom.

 

→ Lỗi sai: 07.

 

 

8. I have my hair cutting every two months.

 

→ Lỗi sai: 08.

 

 

9. They had a babysitter to watch their kids while they went out for dinner.

 

→ Lỗi sai: 09.

 

 

10. I will get a lawyer review my contract before I sign it.

 

→ Lỗi sai: 10.

Your last result is 0/10

Check answer

Bài tập Have something done nâng cao

Bài 1: Chọn đáp án phù hợp để điền vào ô trống

 

 

00.

We had our guests ____ our homemade Vietnamese food.

 

try

to try

tried

00.

We had the audience ____ at our stand-up comedy show.

laughed

to laugh

laughing

00.

I had my computer _____ last month.

hacked

hacking

to be hacked

00.

They had a gardener ____ their lawn every week.

mow

mowed

mowing

00.

I had my driver's license _____ last month.

renew

to renew

renewed

00.

The company had a marketing agency _____ a new advertising campaign.

create

created

to create

00.

I will have my guests _____ relaxed and comfortable with my warm hospitality.

felt

feeling

to feeling

00.

I will have my carpets ____ next week.

 

cleaned

cleaning

to cleaning

00.

The government ____ scientists to study the effects of climate change.

got

had

have got

00.

My parents had me _____ along to their favorite songs when I was a child.

sang

singing

to singing

00.

She got her son _____ out the trash.

 

to taking

taking

to take

 

00.

She got her teeth _____ last year.

 

whitening

whitened

being whitened

Check answer

Bài 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

 

 

1. Governments worldwide are trying to promote gender equality in the workplace.

 

→ Governments worldwide are trying to have 01.

 

 

2. Many think that companies should provide equal opportunities for all employees.

 

→ Many think that companies should have 02.

 

 

3. Society should make individuals support local businesses.

 

→ Society should have individuals03.

 

 

4. Citizens feel that local governments need to improve public park facilities.

 

→ Citizens feel that local governments need to have04.

 

 

5. People often hire experts to repair their appliances.

 

→ People often have05.

 

Your last result is 0/5

Check answer

Bài 3: Tìm đáp án sai về cấu trúc sai khiến bị động với Have/Get something done hoặc cấu trúc tương tự ở dạng chủ động trong những câu sau.

 

 

00.

She had her car repaired by a mechanic.

She had a mechanic to repair her car.

She got a mechanic to repair her car.

00.

Feeling overwhelmed by the mess, I finally got the house to clean by a professional service.

Feeling overwhelmed by the mess, I finally got the house cleaned by a professional service.

Feeling overwhelmed by the mess, I finally had the house cleaned by a professional service.

00.

We're planning a big party next month, so we're going to have a caterer to do the food.

We're planning a big party next month, so we're going to have a caterer do the food.

We're planning a big party next month, so we're going to get a caterer to do the food.

00.

With the deadline approaching, I need to get my team to finalize the report by tomorrow.

With the deadline approaching, I need to have my reports finalized by my team by tomorrow.

With the deadline approaching, I need to have my team to finalize the report by tomorrow.

00.

She got her brother to help her with her homework.

Her brother helped her with her homework.

She had her brother to help with her homework.

 

Check answer

Bài 4: Hãy chọn từ gợi ý phù hợp và điền vào ô trống để hoàn thiện đoạn văn sau

 

 

Last weekend was a whirlwind of activities. On Friday, I 01. at a new salon that just opened in town. The stylist gave me a great haircut and I really loved the experience. On Saturday, we 02.by a professional cleaning service. It was so nice to come home to a clean and tidy house. And on Sunday, I got my friends 03.me with some gardening. We planted some new flowers and vegetables in the backyard. It was a lot of work, but it was also a lot of fun. My friends had me 04. out loud with their jokes while doing gardening.

 

 

In addition to these activities, I also had my car 05. . I had been meaning to do it for a while, but I just hadn’t had the time. It was so nice to finally get it 06.and my car looks great now.

 

💡 Gợi ý

had my hair done
washed and detailed
done
had our house cleaned
to help
laugh

Your last result is 0/6

Check answer

Bài 5: Viết câu dựa trên những từ gợi ý sau

Guide: Thứ tự của từ đã được sắp xếp đúng thứ tự. Bạn cần xem xét chia động từ phù hợp cho câu và sử dụng cấu trúc sai khiến bị động/chủ động với “get” hoặc “have” sao cho phù hợp. Bạn nhớ chấm cuối câu nha.

 

 

0. We/have/our house/paint/yesterday.

 

→ We had our house painted yesterday.

 

01.

They/ have/ their teeth/ clean/ last week.

 

02.

We/ have/ the groceries/ deliver/ this morning.

 

03.

She/ want/ get/ her hair/ dye/ before the party. (chia động từ với thì Hiện tại đơn).

 

04.

She/ have/ her kitchen/ remodel/ next year.

 

05.

I/ have/ a mechanic/ check/ my brakes/ before my road trip/ yesterday.

 

06.

I/already/ get/ a personal trainer/ create/ a workout routine for me.

 

07.

We/ get/ a graphic designer/ create a new logo for our company.

 

08.

The manager/ get/ the new intern/ make copies/ for the meeting.

 

09.

Can/you/get/ someone/ fix/ the leaky faucet in the bathroom?

 

10.

I/ have/ my hair/ dye/ a new color for the summer.

 

Your last result is 0/10

Check answer

Tổng kết

Qua bài viết này, DOL đã giới thiệu tới các bạn đa dạng các dạng bài tập cơ bản và nâng cao nhằm luyện tập sử dụng thành thạo cấu trúc Have something done. Sau khi luyện tập thực hành các bài tập này, các bạn sẽ nắm vững kiến thức về cách dùng cấu trúc này hơn, và đồng thời tự áp dụng chính xác trong cả kĩ năng Nói và Viết của mình.

Ngoài ra, các bạn đừng quên ghé thăm DOL Grammar - một tài nguyên học liệu độc quyền và miễn phí, hỗ trợ đắc lực cho bạn trong việc học tiếng Anh.