Phân biệt mệnh đề quan hệ xác định và không xác định trong tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ là điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Trong đó, mệnh đề quan hệ được phân ra làm 2 loại cơ bản: mệnh đề quan hệ xác định và không xác định. Được dùng để bổ sung thông tin cho danh từ hoặc cụm danh từ đứng trước nó.

Trong bài viết này, DOL Grammar sẽ giúp bạn phân biệt mệnh đề xác định và không xác định trong tiếng Anh thông qua việc cung cấp định nghĩa và cách sử dụng của từng loại mệnh đề. Ngoài ra, bài viết còn cung cấp thêm một số lưu ý khi dùng mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định để bạn có thể sử dụng chúng một cách chính xác. Hãy cùng bắt đầu bài học nhé!

mệnh đề quan hệ xác định và không xác định
Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định trong tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định

Mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định là hai loại mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Cùng DOL Grammar tìm hiểu khái niệm chi tiết của từng loại mệnh đề nhé!

1. Mệnh đề quan hệ xác định (Defining Relative Clause)

Mệnh đề quan hệ xác định (Defining Relative Clause) là mệnh đề được sử dụng để giúp người đọc, người nghe xác định chính xác đối tượng đang được nói tới trong câu.

Chức năng của mệnh đề này là định ngữ và bổ sung ý nghĩa cho danh từ hoặc cụm danh từ đứng trước nó.

Mệnh đề quan hệ xác định là thành phần không thể lược bỏ của câu vì sẽ làm thay đổi ý nghĩa của câu đó. 

Ví dụ: The girl who you met yesterday is my student. (Cô gái mà bạn gặp hôm qua là học sinh của tôi.)

 

 

→ Mệnh đề được in đậm là mệnh đề quan hệ không xác định dùng để bổ nghĩa cho cụm danh từ “the girl”. Mệnh đề quan hệ này không thể lược bỏ, nếu không nghĩa của câu sẽ bị thay đổi và đối tượng “the girl” không được xác định một cách rõ ràng.

2. Mệnh đề quan hệ không xác định (Non-defining Relative Clause)

Mệnh đề quan hệ không xác định là mệnh đề cung cấp, bổ sung thêm thông tin về người, sự vật, sự việc đã được xác định.

Mệnh đề không xác định là thành phần không nhất thiết phải có trong câu bởi vì không có nó thì câu vẫn đủ nghĩa.

Ví dụ: My sister, who lives in New York, is coming to visit us. (Chị gái tôi, người sống ở New York, sẽ đến thăm chúng tôi.)

 

 

→ Mệnh đề được in đậm là mệnh đề quan hệ không xác định dùng để bổ sung thêm thông tin về đối tượng “my sister”. Đây chỉ là thông tin bổ sung nên nếu lược bỏ sẽ không làm thay đổi ý nghĩa cơ bản của câu.

mệnh đề quan hệ không xác định
Mệnh đề quan hệ không xác định được dùng để bổ sung thêm thông tin về đối tượng

Một số lưu ý khi dùng mệnh đề xác định và không xác định

Sau khi đã nắm rõ về định nghĩa của mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định, bạn cần chú ý một số điều sau khi dùng 2 loại mệnh mệnh đề này.

Lưu ý khi dùng mệnh đề quan hệ xác định

1. Đại từ/Trạng từ quan hệ

Chúng ta thường sử dụng đại từ quan hệ (who, whom, which, that, whose) hoặc trạng từ quan hệ (where, when, why) để giới thiệu một mệnh đề quan hệ xác định.

Các đại từ hoặc trạng từ quan hệ có thể đóng vai trò là chủ ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề quan hệ xác định

Bảng dưới đây đã tổng hợp lại đối tượng được xác định của các đại từ/trạng từ quan hệ.

Đại từ/Trạng từ quan hệ

 

Chủ ngữ

Tân ngữ

Chỉ sở hữu

Người

who/that

who/whom/that

whose

Sự vật

which/that

which/that

whose

Địa điểm

 

where

 

Thời gian

 

when

 

Lý do

 

why

 

Lưu ý: Trong văn nói hoặc trong các bối cảnh thân mật, “that’’ thường được sử dụng thay vì “who”, whom” hoặc “which”. 

Ví dụ. 

 

The cake which I ordered was so good. 

 

= The cake that I ordered was so good.  

 

(Bánh tôi đặt ngon quá.)

 

→ Trong ví dụ này, người nói có thể sử dụng “that” thay vì “which” để định ngữ và bổ nghĩa cho sự vật, cụ thể là chiếc bánh.

2. Lược bỏ đại từ quan hệ

Bạn có thể rút gọn mệnh đề quan hệ xác định bằng cách lược bỏ các đại từ quan hệ (who, whom, that) khi chúng đóng vai trò là tân ngữ của động từ.

Ví dụ: I appreciate the help that you gave me with my homework. 

 

→ Rút gọn: I appreciate the help you gave me with my homework.

 

(Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ mà bạn đã giúp tôi làm bài tập về nhà.)

3. Dấu phẩy

Trong văn viết, ta không sử dụng dấu phẩy đối với mệnh đề quan hệ xác định để ngăn cách với mệnh đề chính.

Ví dụ.

 

crossSAI: The man, who is standing over there, is my brother.

checkĐÚNG: The man who is standing over there is my brother.

 

(Người đàn ông đang đứng đằng kia là anh trai tôi.)

Lưu ý khi dùng mệnh đề quan hệ không xác định

1. Đại từ/Trạng từ quan hệ

Chúng ta thường sử dụng đại từ quan hệ (who, whom, which, whose) hoặc trạng từ quan hệ (where, when) để giới thiệu một mệnh đề quan hệ không xác định.

Các đại từ hoặc trạng từ quan hệ có thể đóng vai trò là chủ ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề quan hệ không xác định

Bảng dưới đây đã tổng hợp lại đối tượng được bổ sung ý nghĩa, thông tin của các đại từ/trạng từ quan hệ.

 

Chủ ngữ

Tân ngữ

Chỉ sở hữu

Người

who

who/whom

whose

Sự vật

which

which

whose

Địa điểm

 

where

 

Thời gian

 

when

 

Lưu ý: Không được sử dụng đại từ quan hệ “that” trong mệnh đề quan hệ không xác định. 

Ví dụ.

 

crossSAI: The movie, that won several awards, was directed by a famous filmmaker.

 

checkĐÚNG: The movie, which won several awards, was directed by a famous filmmaker.

 

(Bộ phim, giành được nhiều giải thưởng, được đạo diễn bởi một nhà làm phim nổi tiếng.)

 

 

→ Mệnh đề quan hệ dùng để bổ sung ý nghĩa cho sự vật “the movie” (bộ phim) nên cần sử dụng đại từ quan hệ “which”.

2. Lược bỏ đại từ quan hệ

Đối với mệnh đề quan hệ không xác định, bạn không được lược bỏ đại từ quan hệ (dù đại từ quan hệ là chủ ngữ hay tân ngữ).

Ví dụ.

 

crossSAI: The book, I'm reading, is a fascinating story about a group of friends who travel the world together.

 

checkĐÚNG: The book, which I'm reading, is a fascinating story about a group of friends who travel the world together.

 

(Cuốn sách tôi đang đọc là một câu chuyện hấp dẫn về một nhóm bạn cùng nhau đi du lịch khắp thế giới.)

3. Dấu phẩy

Trong văn viết, ta cần sử dụng dấu phẩy với mệnh đề quan hệ không xác định để ngăn cách với mệnh đề chính. 

Ví dụ.

 

crossSAI: The new restaurant where we had dinner last night has the best pasta in town.

 

checkĐÚNG: The new restaurant, where we had dinner last night, has the best pasta in town.

 

(Nhà hàng mới, nơi chúng tôi ăn tối tối qua, có món mì ống ngon nhất trong thị trấn.)

Khi nói, trong ngữ cảnh trang trọng, người nói thường tạm dừng (pause) ở đầu và cuối mệnh đề quan hệ không xác định.

Trong ngữ cảnh thân mật hơn, người nói thường tạm dừng ở đầu mệnh đề quan hệ không xác định và cuối câu.

Ví dụ.

  • Despite their differences in size, these two companies - which operate in different sectors - have formed a successful partnership. 

(Bất chấp sự khác biệt về quy mô, hai công ty này - hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau - đã hình thành mối quan hệ đối tác thành công.)

 

 

→ Bối cảnh trang trọng. 

 

 

  • This guy - who I just met at the party - turned out to be a childhood friend of mine. 

(Anh chàng này - người tôi mới gặp ở bữa tiệc - hóa ra là bạn thời thơ ấu của tôi.)

 

 

→ Bối cảnh thân mật.

Phân biệt Mệnh đề quan hệ xác định và Mệnh đề quan hệ không xác định

Bảng dưới đây đã tổng hợp lại 4 điểm khác nhau giữa mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định.

Mệnh đề quan hệ xác định

Mệnh đề quan hệ không xác định

Vai trò xác định chính xác đối tượng. Nếu không có mệnh đề này thì ý nghĩa của câu không hoàn chỉnh.

Vai trò bổ sung thêm thông tin để cụ thể hơn. Dù không có mệnh đề này, chúng ta vẫn biết đó là ai, cái gì, và như thế nào.

Có thể sử dụng đại từ quan hệ “that” thay thế cho “who”, “whom”, “which”

Không thể sử dụng đại từ quan hệ “that”

Có thể rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách lược bỏ các đại từ quan hệ khi chúng đóng vai trò là tân ngữ

Không thể lược bỏ các đại từ quan hệ để rút gọn mệnh đề quan hệ

Không ngăn cách các mệnh đề bằng dấu phẩy

Dùng dấu phẩy để ngăn cách mệnh đề chính và phụ

Bài tập

Bài 1: Mệnh đề quan hệ in đậm dưới đây là mệnh đề quan xác định hay không xác định?

 

 

00.

Thе friеnd whose house I stayеd in is сoming to stay with us.

Mệnh đề quan hệ xác định

Mệnh đề quan hệ không xác định

00.

The man that is standing over there is my brother.

Mệnh đề quan hệ xác định

Mệnh đề quan hệ không xác định

00.

My neighbor, who is 80 now, is a friendly woman.

Mệnh đề quan hệ xác định

Mệnh đề quan hệ không xác định

00.

John, whom we saw at the party, is going to start a new company.

Mệnh đề quan hệ xác định

Mệnh đề quan hệ không xác định

00.

The toy that my baby wants costs 20 dollars.

Mệnh đề quan hệ xác định

Mệnh đề quan hệ không xác định

Check answer

Bài 2: Viết lại câu sử dụng mệnh đề xác định hoặc không xác định. Sử dụng đại từ quan hệ theo gợi ý

 

01.

Helen painted the painting. It was awarded the first prize. (which)

 

02.

When I was 15, I met a girl. She later became my wife. (who)

 

03.

We have visited Paris. It is the most visited destination in Europe. (which)

 

04.

None of my friends liked the movie. It has won the Oscar for best picture this year. (that)

 

05.

The girl is standing over there. She is my little sister. (who)

 

06.

The girl is smoking over there. She is hated by all of our classmates. (who)

 

07.

My mother is a professor. She is deeply respected by her students. (who)

 

08.

Why don’t you want to go out with that girl? She has a major crush on you. (who)

 

09.

This is a difficult question. It requires many participants to solve it. (which)

 

10.

Should we help that guy? His car has just broken down? (whose)

 

Your last result is 0/10

Check answer

Tổng kết

Qua bài viết này, DOL Grammar đã cùng bạn khám phá từ định nghĩa và lưu ý khi sử dụng mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định. Các bài tập kèm theo cũng sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng và củng cố kiến thức. Chúc bạn may mắn và thành công trên hành trình chinh phục tiếng Anh của mình!

Tạ Hà Phương

Tạ Hà Phương là một trợ giảng với 5 năm kinh nghiệm trong việc dạy tiếng Anh cho học sinh THCS chuẩn bị ôn thi lớp 10. Ngoài ra, Phương cũng có kinh nghiệm làm phiên dịch viên tiếng Anh và tham gia biên soạn tài liệu ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh chuẩn bị ôn thi THPT Quốc Gia.

Bạn đã đọc hiểu toàn bộ bài lý thuyết trên chưa? Hãy đánh dấu đã đọc để lưu lại quá trình học nhé!

Đánh dấu đã đọc