Bài tập giới từ chỉ thời gian cơ bản và nâng cao (có đáp án)

Giới từ chỉ thời gian là một phần quan trọng trong tiếng Anh, giúp xác định thời điểm xảy ra của một hành động hay sự kiện. Ở phần bài tập này, DOL Grammar sẽ giúp các bạn luyện tập chủ điểm về 15 giới từ chỉ thời gian thông dụng, thông qua ôn tập kiến thức nền như ý nghĩa, cách dùng, kèm theo một vài lưu ý. Sau đó, các bạn sẽ luyện tập áp dụng trong đa dạng các bài tập cơ bản và nâng cao.

bài tập giới từ chỉ thời gian
Bài tập giới từ chỉ thời gian

Ôn tập kiến thức

Trước khi luyện tập, hãy cùng DOL Grammar điểm qua 15 giới từ chỉ thời gian không thể không biết khi học tiếng Anh nha. Để tham khảo chi tiết ví dụ, các bạn hãy tham khảo bài lý thuyết giới từ chỉ thời gian của DOL Grammar về giới từ chỉ thời gian tại đây nha:

Giới từ

Cách dùng

In (trong, vào)

 • Chỉ thời gian dài như: tháng/năm/mùa.

 • Chỉ các buổi trong ngày (trừ noon, night, midday, midnight).

 • Chỉ khoảng thời gian trong tương lai.

On (vào)

 • Chỉ ngày, ngày và tháng, hoặc một ngày lễ.

 • Chỉ buổi trong ngày cụ thể.

At (vào lúc)

 • Chỉ thời điểm cụ thể trong ngày hay giờ giấc.

 • Chỉ thời điểm cụ thể hoặc 1 giai đoạn cụ thể.

 • Chỉ dịp lễ (thời gian dịp lễ nói chung, không phải 1 ngày).

By (trước/muộn nhất là)

 • Chỉ một thời điểm cụ thể trong tương lai, hoặc một thời hạn.

Before (trước khi)

 • Chỉ thời điểm trước một mốc thời gian mà khi đó có sự kiện diễn ra

After 

(sau khi)

 • Chỉ thời điểm sau một mốc thời gian mà khi đó có sự kiện diễn ra

During

(trong suốt khoảng thời gian)

 • Chỉ một khoảng thời gian cụ thể một điều gì đó xảy ra trong suốt thời gian đó

Over (qua suốt khoảng thời gian)

 • Chỉ một khoảng thời gian hành động nào đó xảy ra 1 số lần trong thời gian đó

For (trong khoảng thời gian)

 • Chỉ độ dài thời gian của hành động nào đó đã và đang diễn ra

Since (kể từ khi)

 • Chỉ mốc thời gian của hành động nào đó xảy ra đã và đang diễn ra

Till/Until/Up to/Up until  (cho tới khi)

 • Chỉ mốc thời gian mà một hành động kéo dài tới khi đó

Between (giữa)

 • Chỉ giữa 2 mốc thời gian mà một hành động diễn ra trong khoảng đó

Past (quá/hơn)

 • Chỉ giờ hơn khi nói giờ

 • Chỉ thời gian của hành động nào đó trễ hơn một mốc thời gian của nó

From … to/ till/ until… (từ…đến…)

 • Chỉ 2 mốc thời gian bắt đầu và kết thúc của hành động nào đó

Within (trong vòng)

 • Chỉ khoảng thời gian mà hành động diễn ra và được hoàn thành trong thời gian đó

Trên đây là phần tóm tắt lý thuyết cho 15 giới từ chỉ thời gian cơ bản trong tiếng Anh. Bạn hãy tham khảo thêm kiến thức trong bài viết gốc và luyện tập thực hành ở các bài viết sau nha.

Bài tập về giới từ chỉ thời gian cơ bản 

Bài tập 1: Điền giới từ chỉ thời gian phù hợp gợi ý về nghĩa của câu.

 

 

1. I usually get up late 01. the morning. (Tôi thường dậy muộn vào buổi sáng.)

 

 

2. The meeting is 02. Friday. (Cuộc họp diễn ra vào thứ Sáu.)

 

 

3. I will call you 03. 6 p.m. (Tôi sẽ gọi cho bạn sau 6 giờ tối.)

 

 

4. The store is open 04. 10pm. (Cửa hàng mở cửa cho tới 10 giờ tối.)

 

 

5. I fell asleep 05. class. (Tôi ngủ quên trong giờ học.)

 

 

6. The meeting will take place 06. 10am and 12pm. (Cuộc họp sẽ diễn ra trong khoảng từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa.)

 

 

7. Please wash your hands 07. eating. (Vui lòng rửa tay trước khi ăn.)

 

 

8. I will be away 08. a week. (Tôi sẽ đi vắng trong một tuần.)

 

 

9. I will see you at the park 09. 5pm. (Tôi sẽ gặp bạn ở công viên lúc 5 giờ chiều.)

 

 

10. I have been living in Hanoi 10. 2010. (Tôi đã sống ở Hà Nội từ năm 2010.)

 

 

11. I will be working 11. 8am until 6pm today. (Tôi sẽ làm việc từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều hôm nay.)

 

 

12. The party went on 12. midnight. (Bữa tiệc tiếp tục đến quá nửa đêm.)

 

 

13. I will finish the project 13. a week. (Tôi sẽ hoàn thành dự án trong vòng một tuần.)

 

 

14. Technology has advanced rapidly 14. the past few years. (Công nghệ đã phát triển nhanh chóng trong vài năm qua.)

 

 

15. Please finish your homework15. tomorrow. (Vui lòng hoàn thành bài tập về nhà muộn nhất là ngày mai.)

Your last result is 0/15

Check answer

Bài tập 2: Điền giới từ “in”/ “on”/ “at” vào ô trống.

 

 

 

1. 01. Friday.

 

 

2. 02. 9 o’clock.

 

 

3.03. midnight.

 

 

4. 04. autumn.

 

 

5. 05. half past two.

 

 

6. 06. 1989.

 

 

7. 07. the evening.

 

 

8. 08. September 4th.

 

 

9. 09. Monday morning

 

 

10.10.summer.

 

 

11. 11. the morning.

 

 

12. 12. quarter past six.

 

 

13. 13.noon.

 

 

14. 14. the afternoon.

 

 

15.15. Friday evening.

Your last result is 0/15

Check answer

Bài tập 3: Điền vào chỗ trống với giới từ chỉ thời gian phù hợp được cho trong bảng.

 

 

1. Susan hasn’t received any phone calls from Robert 01. last weekend.

 

 

2. The meeting will start at quarter 02. two.

 

 

3. Nowadays, many children have started learning English 03.the age of three.

 

 

4.

04. the past few years, the cost of living has increased significantly.

 

 

5.

A historical memorable event happened 05. the 11th of November.

 

 

6.

Lisa has been working in a new company 06. 3 weeks.

 

 

7.

07. school, I often play football with my friends.

 

 

8.

The deadline for submitting the application is 08. Friday.

 

 

9.

My parents will put our old house up for sale 09. November.

 

 

10.

10.the meeting, we discussed the marketing plan for the new product.

 

💡 Gợi ý

in
on
at
since
for
past
after
during
by
over

Your last result is 0/10

Check answer

Bài tập 4: Chọn đáp án có giới từ chỉ thời gian đúng cho những câu sau.

 

 

00.

Please respond ____ 24 hours.

for

at

within

00.

The train will be delayed ____ 30 minutes.

for

at

within

00.

She has been living in Hanoi ____ 2020.

since

for

in

00.

The project is expected to be completed ____ now and the end of the year.

from

between

at

00.

The store is open ____ Monday to Friday, 9am to 5pm.

up to

from

on

00.

This convenience store is open ___ 10 pm.

from

up to

at

00.

Please submit your assignments _____ the deadline.

from

after

before

00.

The train was delayed due to technical difficulties, and it didn't arrive at the station until an hour ____ midnight.

during

at

past

Check answer

Bài tập về giới từ chỉ thời gian nâng cao

Bài tập 1: Dùng giới từ chỉ thời gian “in/on/at” kèm với một danh từ trong bảng để hoàn tất các câu sau.

 

 

01) You should not drink coffee at night, it’s better to drink it ­­­01..

 

 

02) Can you believe that some cities in the US have snow 02.?

 

 

03) It’s the end of June already. Next month, my family intends to visit the national park, but it is usually crowded 03..

 

 

04) My team is designing a new product 04..

 

 

05) I don’t feel well today. So, I think you should be in charge of controlling the team 05..

 

 

06) Christmas is around the corner. Are you going anywhere 06.?

 

 

07) Thomas is very smart, he can finish a math exercise 07..

 

 

08)

Many students feel very anxious 08..

 

 

09) It is expected that robots will replace human labor 09..

 

 

10) Amy rarely wakes up early, but today she gets up 10..

💡 Gợi ý

July
Christmas day
the summer
my sick leave
the morning
one hour
present
the 22nd century
the test day
six o'clock

Your last result is 0/10

Check answer

Bài tập 2: Các câu dưới đây có cả những câu đúng và sai. Điền “y” nếu câu đúng hoặc viết lại câu chính xác nếu câu sai.

 

01.

Columbus discovered America on 1492.

 

02.

I will be there by 5 o'clock.

 

03.

The meeting was held at 10:30 AM in Monday.

 

04.

She has been working for the company since 2010.

 

05.

We will go on vacation in July to August.

 

06.

I will finish the project during a week.

 

07.

The train will arrive between 5:30 to 6:00 PM.

 

08.

She has lived in Hanoi for 10 years.

 

Your last result is 0/8

Check answer

Bài tập 3: Chọn đáp án phù hợp cho bài đọc.

 

The Busy Day of a Student

 

(1)_____ 6:30 AM, the alarm clock rings. It is before sunrise, but the student must wake up on time to get ready for school. (2) ____ breakfast, the student reads the newspaper to stay informed about current events. (3) _____ breakfast, the student gets dressed and packs their backpack for the day.

 

 

(4)_____ 7:30 AM, the student leaves home on their bike to catch the bus to school. When the student arrives at school at 8:00 AM, they go to their first class.

 

 

(5) _____ the day, the student attends classes, takes notes, and completes assignments. Between classes, the student has a chance to socialize with friends or study. (6) ____ lunchtime, the student eats lunch with friends in the cafeteria.

 

 

(7) _____ school, the student goes home on the bus. When they arrive at home at 3:30 PM, they do their homework for the next day. (8) ____the evening, the student has dinner with their family and watches TV or reads a book before going to bed at 10:00 PM.

00.

At

In

On

00.

After

Before

During

00.

 

After

Before

During

00.

 

In

By

On

00.

 

After

Before

During

00.

In

On

At

00.

After

By

During

00.

In

On

At

Check answer

Bài tập 3: Điền giới từ chỉ thời gian phù hợp cho bài đọc.

 

 

The Journey of a Book

 

01. months of careful planning and writing, author Emily finally finished her first novel. She was thrilled to send the manuscript to her publisher 02. the deadline.03.the following weeks, she eagerly waited for news, checking her email every hour.

One day,04. the initial excitement, Emily received an email from her publisher. Her heart raced as she opened it. To her joy, the publisher had accepted her novel for publication! Emily couldn't believe her dream was finally coming true.

After the book was released, she gave interviews and readings, and she was thrilled to see her book in stores among the bestsellers.05. then, Emily's novel has been a success. It has received positive reviews and has been translated into several languages.

 

Your last result is 0/5

Check answer

Tổng kết

Qua phần bài tập này, DOL Grammar đã giới thiệu tới các bạn đa dạng các dạng bài tập cơ bản và nâng cao nhằm luyện tập sử dụng thành thạo 15 giới từ chỉ thời gian thông dụng trong tiếng Anh. Đây là chủ điểm quan trọng để bạn có thể diễn đạt thông tin cần thiết về thời gian một cách chính xác trong câu, vì vậy bạn hãy luyện tập sử dụng các giới từ chỉ thời gian thường xuyên nhé.

Ngoài ra, các bạn đừng quên ghé thăm trang web của DOL Grammar - một tài nguyên học liệu độc quyền và miễn phí, hỗ trợ đắc lực cho bạn trong việc học ngữ pháp tiếng Anh nha.