Bài tập In spite of là gì cơ bản và nâng cao (có đáp án)

Bài tập về Cấu trúc In spite of sẽ giúp bạn ôn lại giới từ quan trọng trong tiếng Anh. Việc sử dụng chính xác và linh hoạt sẽ làm đa dạng cách diễn đạt câu văn, lời nói của bạn và ý tưởng sẽ được rõ ràng và mạch lạc hơn. Vì vậy, phần bài tập sau đây sẽ giúp các bạn củng cố, tóm tắt kiến thức về cấu trúc In spite of để bạn có thể áp dụng luyện tập các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao nhé!

bài tập cấu trúc in spite of
Bài tập Cấu trúc in spite of

Ôn tập kiến thức

Các bạn hãy cùng DOL Grammar ôn tập lại một vài kiến thức chính cần phải nắm rõ về các cấu trúc In spite of và các cấu trúc tương đương như Though, Although, Despite trước khi làm bài tập nhé.

1. Định nghĩa In spite of

In spite of (Mặc dù) là giới từ có ý nghĩa thể hiện sự nhượng bộ - tương phản. Một cấu trúc câu “In spite of” gồm có 2 vế thể hiện ý tương phản nhau hoặc sự nhượng bộ.

Khi đó, cấu trúc câu với “In spite of” được hiểu là “mặc dù/tuy…nhưng”.

Bên cạnh đó, “In spite of” có từ đồng nghĩa là giới từ “Despite”. Cấu trúc với “In spite of” và “Despite” đều có cùng ý nghĩa “mặc dù/tuy…nhưng” và giống hệt nhau về cấu trúc câu.

2. Cách dùng In spite of

Bạn cần ghi nhớ 3 cách dùng công thức cơ bản với “In spite of” và công thức với “In spite of the fact that” như sau nha.

  • “In spite of” kết hợp với danh từ/cụm danh từ/ đại từ

In spite of + (Cụm) Danh từ/Đại từ, S1 + V1

 

(hoặc có thể đảo vế in spite of ra sau mệnh đề S1-V1)

  • “In spite of” kết hợp với mệnh đề danh ngữ

In spite of + [Đại từ có dạng Wh- + S + V] , S1 + V1

 

(hoặc có thể đảo vế in spite of ra sau mệnh đề S1-V1)

Trong đó: Đại từ Wh- = who, what, where, when, why, how, which,...

  • “In spite of” kết hợp với danh động từ V-ing

In spite of + V-ing, S1 + V1

 

(hoặc có thể đảo vế in spite of ra sau mệnh đề S1-V1)

  • “In spite of the fact that” đi cùng mệnh đề

In spite of + [the fact that + S + V] , S1 + V1

 

(hoặc có thể đảo vế In spite of ra sau mệnh đề S1-V1)

3. Cách chuyển đổi câu giữa Although và In spite of

Có 3 trường hợp chuyển đổi câu từ cấu trúc “Although/ Even though/ Though” (mặc dù) sang cấu trúc “In spite of/ Despite” và ngược lại.

Bạn hãy tham khảo thêm bài viết lý thuyết về cấu trúc In spite of để tìm hiểu chi tiết các bước làm đối với từng trường hợp nhé !

Dưới đây là tóm tắt dạng bảng khái quát 3 trường hợp chuyển đổi câu giữa Although (đại diện cho nhóm “Although/ Even though/ Though”) và In spite of (đại diện cho nhóm “In spite of/ Despite”).

  • Nếu vế Although gồm chủ ngữ + be + tính từ

Cách 1: (Để đổi từ cấu trúc Although sang In spite of): Bỏ động từ “be” và thiết lập cụm danh từ bằng cách: đẩy tính từ lên trước danh từ . Vế mệnh đề chính giữ nguyên.

Câu sử dụng Although 

Câu sử dụng In spite of

Although Chủ ngữ + be + Tính từ, S1+V1 

(trong đó: S và S1 khác nhau)

In spite of Tính từ + Danh từ (của chủ ngữ), S1+V1

Cách 2: (Để đổi từ cấu trúc Although sang In spite of): biến đổi cụm danh từ có dạng the/his/her/… N1 of N2. Sau đó, ta bỏ động từ “be” và biến tính từ thành danh từ.

Câu sử dụng Although 

Câu sử dụng In spite of

Although + Chủ ngữ + Be + Tính từ, S+V1 

In spite of [the + Danh từ tương ứng của tính từ] + of + [Danh từ của chủ ngữ], S+V1

Lưu ý: (Although → In spite of): Nếu chủ ngữ là tên riêng, ta cần chuyển tên riêng này lên mệnh đề chính.

  • Nếu cấu trúc Although có chủ ngữ của 2 mệnh đề nói về cùng đối tượng

Trong trường hợp này, mệnh đề của “Although” được đổi thành dạng danh động từ V-ing đi liền sau “In spite of” và lược bỏ chủ ngữ.

Câu sử dụng Although 

Câu sử dụng In spite of

Although S+V, S+V1 

(trong đó: S là cùng 1 đối tượng)

In spite of + V-ing, S+V1

  • Nếu vế Although gồm đại từ + be + tính từ

Các bạn cần áp dụng chuyển đổi mệnh đề của “Although” thành cụm danh từ theo sau “In spite of” có dạng: tính từ sở hữu + danh từ chính.

Câu sử dụng Although 

Câu sử dụng In spite of

Although Đại từ + Be + Tính từ, S+V1 

In spite of [Tính từ sở hữu tương ứng của đại từ] + [Danh từ tương ứng của tính từ] , S+V1

Sau khi nắm vững ý nghĩa, cách dùng và lưu ý về các cấu trúc tương đương, bạn hãy triển khai luyện tập với các dạng bài tập về Though, Although, In spite of, Despite từ cơ bản đến nâng cao được biên soạn kĩ lương dành cho bạn dưới đây nha. Để tìm hiểu

Bài tập Cấu trúc In spite of cơ bản

Bài 1: Chọn đáp án In spite of/Although phù hợp điền vào chỗ trống

 

 

00.

Hue is a great destination to visit ______ being too hot from June to August.

in spite of

although

00.

Taxis are a convenient option in the city ______ they are expensive.

in spite of

although

00.

She’s a kind and generous person, ______ she can be possessive at times.

in spite of

although

00.

______ achieving the top score in the class, John still struggled with certain aspects of the subject.

in spite of

although

00.

______ the best things in life are free, experiences that deepen love can be costly.

 

in spite of

although

00.

_____ the time difference, I connect with my long-distance love using Skype every day.

 

in spite of

although

00.

_____ she got lost twice, she eventually arrived safely.

in spite of

although

00.

_____ the fact that the sun was shining, the water remained chilly.

in spite of

although

00.

He finished his work ______ being tired.

 

in spite of

although

00.

We stayed up late, ______ we had to get up early the next morning.

in spite of

although

Check answer

Bài 2: Hoàn thành câu có bằng cách điền cụm từ được gợi ý vào ô trống

 

 

1. 01. the heavy rain, we still went on our picnic.

 

 

2. 02.I don't like seafood, I tried the shrimp and it was delicious.

 

 

3. He managed to finish the marathon 03..

 

 

4. In spite of her fear of heights, 04..

 

 

5. Although 05. she stayed up late to study for the exam.

 

 

6. In spite of06., he still took time to help me.

 

 

7. He sometimes makes careless mistakes 07. .

 

 

8. In spite of08., she still didn't win the competition.

💡 Gợi ý

although he is very intelligent
although
trying her best
she climbed the mountain
in spite of
she was tired
in spite of his injury
having a lot of work to do

Your last result is 0/8

Check answer

Bài 3: Điền True (T) cho câu đúng hoặc False (F) cho câu sai với mỗi đáp án In spite of/Although

 

 

1. In spite of my warnings, he kept on smoking.

 

01..

 

 

2. In spite of she didn't want to see Harry Potter, she enjoyed it in the end.

 

02..

 

 

3. In spite of the fact that being bad at chess, she beat him three times in a row.

 

03..

 

 

4. They lent her some money although they didn't have much left.

 

04..

 

 

5. In spite of only a few people came to our show, we still gave our best performance.

 

05. .

 

 

6. Despite loving her parents very much she decided to move out of their house.

 

06..

 

 

7. He intends to travel around the world for a year despite being financially unstable.

 

07..

 

 

8. Though it was only the first time they met they became close friends immediately.

 

08..

 

 

9. Our mother is very strict with us despite the fact that she treats outsiders tenderly.

 

09..

 

 

10. Vincent van Gogh never had much money though being known as one of the greatest artists in the world.

 

10..

 

Your last result is 0/10

Check answer

Bài 4: Viết lại câu từ Although/Though/Even though sang In spite of/Despite + V-ing

 

01.

Although Emily lives far away from me, she often makes time to visit me.

 

→ In spite of

02.

Although he was tired, he continued working.

 

→ In spite of

03.

Although Jane didn't have much money, she bought a new dress.

 

→ In spite of

04.

I raised my hand although I didn't know the answer.

 

→ I raised my hand despite

05.

Sam took a break although he had a lot of work to do.

 

→ Despite

06.

Although she didn't get the job, she didn't give up.

 

→ Despite

07.

Although she was scared, she went into the haunted house.

 

→ She went into the haunted house in spite of

08.

Although I didn't like the movie, I watched it to the end.

 

→ In spite of

Your last result is 0/8

Check answer

Bài 5: Viết lại câu từ Although/Though/Even though sang In spite of/Despite + (cụm) danh từ

 

 

1. Even though it was raining, my father and I went to the park.

 

→ In spite of 01.my father and I went to the park.

 

 

2. Although the traffic was heavy, we arrived on time.

 

→ Despite 02., we arrived on time.

 

 

3. Although the movie was boring, I watched it until the end.

 

→ I watched the movie until the end despite 03..

 

 

4. Although the food was delicious, I couldn't eat much.

 

→ In spite of 04..

 

 

5. Although the problem was difficult, we solved it.

 

→ In spite of 05.

.

 

 

6. Although the test was difficult, I passed it.

 

Despite 06., I passed it.

 

 

7. She accepted the job although it was challenging.

 

→ In spite of 07..

 

 

8. Although the weather was bad, we still went on a picnic.

We still went on a picnic despite 08..

 

 

Your last result is 0/8

Check answer

Bài tập Cấu trúc In spite of nâng cao

Bài 1: Điền Even though hoặc Despite và/hoặc In spite of vào chỗ trống

 

 

1. 01. the heavy rain and strong winds, the climbers persevered and reached the summit of Mount Everest.

 

 

2. 02. being hard-working, Kevin failed the examination.

 

 

3. 03. he was nervous, he gave a good presentation.

 

 

4. 04. her workload, she still found time for me.

 

 

5. 05.of the fact that it was raining, we went for a walk.

 

 

6. 06. the movie was long, it was very interesting.

 

 

7. 07. the fact that I was tired, I stayed up late to finish the project.

 

 

8. 08. he is shy, he is a good friend.

 

 

9. I passed the exam 09.I didn't study much.

 

 

10. 10. his busy schedule, he helped me with my homework.

Your last result is 0/10

Check answer

Bài 2: Chọn đáp án chứa câu có nghĩa không đổi so với câu gốc

 

 

00.

Although he is very busy, he still finds time to help others.

In spite of being very busy, he still finds time to help others.

Because he is very busy, he doesn't have time to help others.

Although he is not very busy, he doesn't find time to help others.

Despite of being very busy, he still finds time to help others.

00.

Although it was raining, we had to go to school.

We had to go to school in spite of it was raining.

We had to go to school despite of it was raining.

We had to go to school in spite of the rain.

We had to go to school in spite of the fact that the rain.

00.

In spite of his tiredness, he still managed to finish the project.

Although his tiredness, he still managed to finish the project.

He still managed to finish the project in spite of the fact that he was tired.

He still managed to finish the project despite of the fact that he was tired.

Despite he is tired, he still managed to finish the project.

00.

In spite of the bad weather, we had a great time playing outdoor activities.

Despite the bad weather, we had a great time playing outdoor activities.

Although the weather is bad, we had a great time playing outdoor activities.

Though bad weather, we had a great time playing outdoor activities.

We had a great time playing outdoor activities, but not in the bad weather.

00.

In spite of not having much money, she always manages to save some.

She always manages to save some money despite she doesn't have much.

She doesn't have much money, because she always manages to save some.

She always manages to save some money even though she doesn't have much.

She doesn't have much money or she always manages to save some.

Check answer

Bài 3: Trong mỗi câu sau đều có 1 từ hoặc cụm từ bị dư khiến câu sai ngữ pháp

Hãy ghi lại từ bị dư đó vào ô trống

 

1. In spite of being tired, but she still went to the gym.

 

→ Đáp án:01..

 

 

2. Although it was raining heavily, but the football match was not canceled.

 

→ Đáp án: 02..

 

 

3. Although the fact that he is very intelligent, he is not arrogant.

 

→ Đáp án: 03..

 

 

4. Despite of not studying hard, I passed the exam.

 

→ Đáp án: 04..

 

 

5. Despite the old car was old, it ran perfectly.

 

→ Đáp án: 05..

 

 

6. Though the fact that she had been hurt before, she was still willing to trust people.

 

→ Đáp án: 06..

 

 

7. Despite of having lost his job, he remained positive and hopeful.

 

→ Đáp án: 07..

 

 

8. Though she had been through a lot, but she never gave up on her dreams.

 

→ Đáp án: 08..

 

 

9. Despite of the food being expensive, it was delicious.

→ Đáp án: 09..

 

 

10. In spite of though he had failed the test, he didn't give up.

 

→ Đáp án: 10..

 

Your last result is 0/10

Check answer

Bài 4: Chọn đáp án có Despite, Although, In spite of phù hợp điền vào ô trống

 

 

00.

_______ the movie was long, it was very interesting.

Despite

Although

In spite of the fact

B & C

00.

______ the fact that she was nervous, she gave a brilliant presentation.

 

Despite

In spite

Although

Although the fact that

00.

_______ the economy was in recession, he started his own business.

Despite

Though

In spite of

Despite of the fact that

00.

_______ it was raining heavily, we decided to go on a hike.

Although

Though

In spite of the fact that

All of the above

00.

_______ being warned, he still made the same mistake.

Despite

In spite of

Although

Despite the fact that

00.

________ of the fact that the journey was long and tiring, we finally reached our destination.

Despite

 

Though

Although

In spite

00.

Despite ______ from different backgrounds, they fell in love.

 

coming

they came

they come

were coming

00.

In spite of _________, they were able to have a productive conversation.

they had different opinions

they used to have different opinions

different opinions

have different opinions

Check answer

Bài 5: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

 

 

1. Despite having to leave early tomorrow, Tom is staying up late.

 

→ Though 01..

 

 

2. Though I have listened to this song multiple times, I still don’t get it.

(FACT)

 

02. I still don’t get it.

 

 

3. Although it was raining, we still had to go out to buy some groceries.

(SPITE)

 

03., we still had to go out to buy some groceries.

 

 

4. The actress was often rude to people in spite of being treated well.

 

→ Although 04..

 

 

5. Although he behaved badly, he wasn’t punished.

 

→ In spite of the fact that 05..

 

 

6. Despite the fact that he was shy, he made a lot of friends.

(ALTHOUGH)

 

06.he made a lot of friends.

 

 

7. Despite the fact that he was nervous, he gave a great presentation.

 

→ In spite of 07., he gave a great presentation

.

 

 

8. Though she had been hurt before, she was still willing to trust people.

 

→ She was still willing to trust people despite 08..

 

Your last result is 0/8

Check answer

Tổng kết

Vừa rồi, DOL Grammar đã giúp bạn ôn tập lại kiến thức về cấu trúc In spite of và hướng dẫn bạn cách chuyển đổi câu giữa Although và In spite of. Qua đó, các dạng bài cơ bản và nâng cao với In spite of sẽ củng cố cho bạn kiến thức vững chắc, và làm tiền đề để bạn áp dụng nhuần nguyễn khi giao tiếp, diễn đạt tiếng Anh trong thực tế.

Ngoài ra, các bạn đừng quên ghé thăm trang web của DOL Grammar - một tài nguyên học liệu độc quyền và miễn phí, hỗ trợ đắc lực cho bạn trong việc học ngữ pháp tiếng Anh và bạn hãy tham khảo thêm các bài viết cùng chủ đề nha.