Bài tập Enough và Too (có đáp án)

Bài tập Enough và Too sẽ giúp bạn ôn lại cách dùng 2 từ vựng xuất hiện phổ biến trong tiếng Anh. Người học có thể rất dễ nhầm dẫn 2 từ này do chúng đều có thể được dùng với danh từ, tính từ, trạng từ,... và đều được dùng với nhiều cấu trúc câu khác nhau. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn DOL Grammar sẽ cung cấp các bài tập Enough và Too từ cơ bản đến nâng cao. Hãy cùng đi làm bài tập nhé!

bài tập enough và too
Bài tập Enough và Too có đáp án

Ôn tập kiến thức

1. Cách sử dụng Enough

  • “Enough” có nghĩa là đủ, không cần nhiều hơn nữa. Enough thường được sử dụng để chỉ việc có đủ số lượng, chất lượng, điều kiện, cảm xúc,... để làm gì hoặc chỉ tình trạng đã có đủ, không cần thêm nữa.

  • 4 cấu trúc với enough

Cấu trúc Enough + Danh từ (Noun)

Subject + Verb + “enough” + Noun

 

Subject + Verb + “enough of” + Noun with other determiners/Pronoun

Cấu trúc Tính từ/Trạng từ (Adj/Adv) + Enough

Subject + Verb + Adj/Adv + “enough” (+ for O) (+ to V)

Cấu trúc Động từ + Enough

Subject + Verb + “enough”

Cấu trúc Enough sử dụng như đại từ

“Enough” có thể được sử dụng như đại từ với ý nghĩa tương tự cụm “enough + danh từ” để tránh lặp từ đã dùng trước đó trong câu.

2. Cách sử dụng Too

  • “Too” là trạng từ có nghĩa là quá mức, quá nhiều so với nhu cầu.

  • “Too” còn được dùng với ý nghĩa “cũng vậy” để đưa ra ý kiến tương tự, thể hiện sự đồng tình

  • 3 cấu trúc với too:

Cấu trúc Too với Tính từ/Trạng từ

Subject + Verb + “too” + Adj/Adv (+ for O) (+ to Verb)

Cấu trúc Too với Danh từ

Đối với danh từ đếm được:

 

Subject + Verb + too many (nhiều)/too few (quá ít) + Countable Noun

Đối với danh từ không đếm được:

 

Subject + Verb + too much (nhiều)/too little (quá ít) + Uncountable Noun

Đối với danh từ có mạo từ

too + adjective + a + noun

Too với nghĩa “cũng”

“Too” được dùng với nghĩa là “cũng” để thể hiện sự đồng tình hoặc đưa ra ý kiến tương tự đã được nêu trước đó. Trong trường hợp này, “too” thường đứng ở cuối câu

Trên đây là những điểm ngữ pháp cơ bản để bạn có thể xem lại trước khi làm bài ôn tập về cách sử dụng Enough và Too. Để tìm hiểu chi tiết hơn, bạn có thể đọc ngay bài viết lý thuyết về cách sử dụng Enough và Too tại kho tàng ngữ pháp DOL Grammar !

Bài tập Enough và Too cơ bản

Bài 1: Chọn True/False về cách dùng enough và too trong các câu sau đây

 

 

00.

The package was enough heavy for me to lift on my own.

 

True

False

00.

They didn't provide evidence enough to support their claim.

 

True

False

00.

There was enough of that delicious cake left for everyone to have a slice.

 

True

False

00.

I have some spaghetti. There's enough it in the fridge if you're hungry.

 

True

False

00.

The room wasn't bright enough even with all the lights on.

True

False

00.

They arrived enough early to get front-row seats.

True

False

00.

She studies enough to maintain good grades in school.

 

True

False

00.

The exam was too difficult for most of the students to pass.

True

Flase

00.

She walks too slowly to keep up with the rest of the group.

 

True

False

00.

They spent too many time discussing irrelevant topics during the meeting.

 

True

 

False

00.

There was too few water in the pot, so the pasta didn't cook properly.

 

True

False

00.

They hired too many consultants for the project, increasing costs unnecessarily.

True

False

00.

They had too much options for entertainment in the small town.

True

False

00.

It is too abstract a painting for a beginner's art class.

 

True

False

00.

The dress was enough tight for her to wear comfortably.

True

False

Check answer

Bài 2: Chọn đáp án đúng về cách sử dụng enough và too để điền vào chỗ trống trong các câu sau

 

 

00.

The cake was sweet ___ without adding any extra sugar.

enough

enough of

too

too much

00.

She applied ___ sunscreen, causing her to get sunburned.

too

enough

too much

too little

00.

The company needs to hire ___ employees to handle the increased workload.

enough

enough of

too

too much

00.

Did you make sure to pack ___ your toiletries for the vacation?

 

enough

 

enough of

 

too many

too much

 

00.

I have slept ___ for today.

 

too

too many

enough

enough of

00.

She loves photo cards. She collected ___ them to complete her collection.

too many

too much

enough

enough of

00.

Is the table sturdy ___ to hold the weight?

too

enough

too few

too little

00.

She ran quickly ___ to catch the bus.

enough

enough of

too

too much

00.

The music was ___ loud for us to have a conversation.

enough

enough of

too

too little

00.

He speaks ___ quietly for us to hear him from across the room.

 

enough of

enough

too little

too

00.

He made ___ friends in college, preferring to keep to himself.

 

enough

too few

too little

too many

00.

She applied ___ perfume, causing some people to sneeze in her presence.

enough

too little

too many

too much

00.

He included ___ footnotes in the document, making it hard to read.

 

enough

too few

too many

too much

00.

That is ___ revealing a dress for a formal event.

 

too

too much

enough

enough of

00.

He wasn't brave ___ to confront his fears.

too

enough

too much

enough of

Check answer

Bài tập Enough và Too nâng cao

Bài 1: Kết hợp enough/too với một trong các từ được gợi ý bên dưới.

Lưu ý: nếu từ cần điền vào chỗ trống là danh từ thì các bạn cần dùng thêm much/many/little/few sao cho phù hợp nghĩa nhé!

 

1. The movie was 01. for me to stay awake through.

 

 

2. She didn’t like the soup because she felt the soup was 02. for her taste.

 

 

3. There were 03.n the competition to make it exciting. It was boring.

 

 

4. Is there 04.in the car for all of us to fit comfortably?

 

 

5. After years of saving, they finally had 05. to buy their dream home.

 

 

6. The teacher explained the topic 06. for the students to understand. They’re all confused.

 

 

7. She cooked 07. to impress her guests with the delicious meal.

 

 

8. There was08. on the road, so we arrived late.

 

 

9. We need to buy 09. for our camping trip.

 

 

10. We've seen10. in one weekend. It’s giving me nightmares every night.

💡 Gợi ý

salty
boring
participants
money
horror movies
room
skillfully
briefly
tents
traffic

Your last result is 0/10

Check answer

Bài 2: Điền các từ được gọi ý enough hoặc too vào khoảng trống trong các câu sau

Lưu ý: Một từ gợi ý cho thể được dùng trong một hoặc nhiều câu nhé!

 

1. He added 01. sugar to the recipe, making the dessert bland.

 

 

2. The hotel room didn't have 02. space for all our luggage, so we had to upgrade to a bigger room.

 

 

3. They used 03. detergent, so the clothes didn't come out clean.

 

 

4. We need to buy 04. those books for the entire class.

 

 

5. She wasn't tall 05. to reach the top shelf.

 

 

6. He drank 06. water during the workout, feeling bloated afterward.

 

 

7. The room was 07. dark for us to see anything.

 

 

8. The train arrived 08. late for us to catch the connecting bus.

 

 

9. She added 09. drops of dye to the fabric, resulting in a darker shade than intended.

 

 

10. They had 10.ingredients to make a proper meal so they are hungry now.

 

💡 Gợi ý

enough
enough of
too
too much
too little
too many
too few

Your last result is 0/10

Check answer

Bài 3: Viết câu có sử dụng enough/too từ các câu gợi ý sau

 

01.

I could not touch the pot. It was very hot. (too)

 

→ The pot was

02.

He is short so he could not play basketball. (too)

 

→ He is

03.

She is young. If she was older, she could get her driving license. (too)

 

→ She is

04.

He sang loudly. Everybody in the room could hear him. (enough)

 

→ He sang

05.

The box is big. It doesn't fit in the closet. (too)

 

→ The box

06.

He bought a lot of food. I could not consume all of it. (too)

 

→ He

07.

She studied hard. She passed the exam. (enough)

 

→ She

08.

The wind blew strongly. It knocked over the trees. (enough) → The wind

09.

He spoke confidently. He convinced everyone in the meeting. (enough)

 

→ He

10.

He worked efficiently. He finished the project ahead of schedule. (enough)

 

→ He worked

Your last result is 0/10

Check answer

Tổng kết

Trong bài viết vừa rồi, DOL Grammar đã cung cấp bài tập về cách sử dụng Enough và Too từ cơ bản đến nâng cao có đáp án kèm lời giải chi tiết để các bạn có thể hiểu hơn, cũng như rèn luyện sử dụng thành thạo 2 từ này. Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình học và áp dụng tiếng Anh, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với DOL Grammar để được hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhất nhé! smiley18