Bài tập Trật tự tính từ trong tiếng Anh có đáp án

Bài tập Trật tự tính từ trong tiếng Anh (OSASCOMP)là quy định thứ tự của các tính từ trong cùng một cụm danh từ. Việc nắm vững và dùng thành thạo quy tắc này giúp người học sử dụng được tính từ trong tiếng Anh linh hoạt hơn và đặt câu văn tự nhiên hơn. Để làm được điều đó, trong bài viết này DOL Grammar sẽ cung cấp cho các bạn đa dạng bài tập trật từ tính từ từ cơ bản đến nâng cao để các bạn có thể rèn luyện củng cố kiến thức của mình. Hãy cùng ôn luyện bài tập nhé!

bài tập trật tự tính từ trong tiếng Anh
Bài tập trật tự tính từ cơ bản và nâng cao (có đáp án)

Ôn tập kiến thức

1. Trật tự tính từ khi kết hợp danh từ trong tiếng Anh

[Determiner] + [Opinion (quan điểm) → Size (kích cỡ) → Age (tuổi) → Shape (hình dạng) → Color (màu sắc) → Origin (nguồn gốc) → Material (chất liệu) → Purpose (mục đích)] + Noun

2. Trật tự tính từ khi kết hợp Động từ To be/Động từ liên kết + Tính từ

  • Tính từ đứng sau động từ to be: To be + Adj

  • Tính từ đứng sau động từ liên kết: Linking verb + Adj

3. Quy tắc dấu phẩy giữa các tính từ

Khi dùng các tính từ cùng loại đặt trước danh từ, ta cần dùng dấu phẩy để ngăn cách.

Khi dùng các tính từ khác loại đặt trước danh từ, ta không cần dùng dấu phẩy để ngăn cách.

4. Mẹo nhớ trật tự tính từ nhanh chóng bằng bài thơ

OSASCOMP : “Ông – Sáu – Ăn – Súp – Cua – Ông – Mập – Phì"

Những nội dung trên đây đã cung cấp cho bạn một số kiến thức cơ bản để làm bài tập trật tự tính từ. Để tìm hiểu chi tiết hơn bạn có thể đọc qua bài lý thuyết về trật tự tính từ tại DOL Grammar !

Bài tập Trật tự tính từ cơ bản

Bài tập 1: Xác định loại/mục đích miêu tả của các tính từ sau

 

 

00.

Ceramic

Color

 

Origin

Material

 

00.

Disappointing

Opinion

 

Material

Purpose

00.

Synthetic

Color

 

Origin

Material

00.

Beautiful

Opinion

 

Shape

Origin

00.

Enormous

Size

 

Shape

Material

00.

Rectangular

Size

 

Shape

Material

00.

European

Opinion

 

Origin

Purpose

00.

Ancient

Opinion

 

Age

Color

 

00.

Cerulean (deep blue)

Color

 

Origin

Material

00.

Abysmal

Opinion

 

Size

Age

00.

Miniature

Size

 

Shape

Origin

00.

Curvy

Opinion

 

Size

Shape

00.

Japanese

Origin

 

Material

Purpose

00.

Silk

Color

 

Origin

Material

00.

Therapeutic

Origin

 

Material

Purpose

Check answer

Bài tập 2: Chọn đáp án có tính từ được sắp xếp đúng trật tự tính từ

 

 

00.

A smooth glossy ceramic cup

A smooth, glossy, ceramic cup

A glossy smooth ceramic cup

00.

Indian spicy curry

 

Spicy, Indian curry

Spicy Indian curry

00.

Shimmering, golden sunset

 

Golden shimmering sunset

Shimmering golden sunset

 

00.

Majestic, enormous, ancient oak tree

 

Majestic enormous ancient oak tree

Ancient, majestic, enormous oak tree

00.

An elegant black dress

 

A black elegant dress

A elegant black dress

00.

A wooden rustic cabin

 

Rustic wooden a cabin

A rustic wooden cabin

 

00.

Italian angular crimson sculpture

 

Crimson angular Italian sculpture

Angular crimson Italian sculpture

 

00.

ceramic Japanese decorative vase

 

Japanese decorative ceramic vase

Japanese ceramic decorative vase

00.

muted red and white roses

 

white and muted red roses

 

Cả A và B đều đúng.

00.

wonderful, massive, recreational roller coaster

 

wonderful massive recreational roller coaster

wonderful recreational massive roller coaster

 

00.

Dreadful, exhausting, boring movie

 

Dreadful boring exhausting movie

Cả A và B đều đúng

00.

gigantic modern cylindrical skyscraper

 

modern gigantic cylindrical skyscraper

modern cylindrical gigantic skyscraper

 

00.

ancient Egyptian clay golden vase

 

ancient golden Egyptian clay vase

ancient golden clay Egyptian vase

00.

Wooden, ceramic tea cup

 

Wooden ceramic tea cup

Wooden, ceramic, tea cup

 

00.

leather oval black wallet

 

black oval leather wallet

 

oval black leather wallet

Check answer

Bài tập 3: Chọn vị trí đứng thích hợp trong câu của tính từ cho sẵn trong ngoặc để đúng với trật tự tính từ

Trong câu có 3 vị trí (A), (B) và (C). Bạn cần chọn vị trí đúng để điền tính từ được đặt trong ngoặc đơn ở cuối câu.

 

0. Her dress (A) looks (B), attracting attention from all (C) directions. (stunning)

 

a. A

 

b. B

 

c. C

 

 

Đáp án: B

 

Giải thích: Không chọn A vì “stunning” (tính từ) đứng sau “dress” (danh từ) → sai cấu trúc Adj + Noun.

 

Chọn B vì “look” (linking verb) đứng trước “stunning” (tính từ) → đúng cấu trúc Linking verb + Adj.

 

Không chọn C vì “stunning” (đẹp lộng lẫy) đứng trước bổ nghĩa cho “directions” (phương hướng) → không phù hợp nghĩa. 

 

Dịch nghĩa: Bộ váy của cô ấy trông rất lộng lẫy, thu hút sự chú ý từ mọi hướng.

 

00.

His soothing, melodic voice (A) calmed (B) her (C) nerves. (frayed)

Vị trí (A)

Vị trí (B)

Vị trí (C)

00.

Her (A), infectious laughter (B) filled (C) the room with joy. (bubbly)

Vị trí (A)

Vị trí (B)

Vị trí (C)

00.

The (A) tiny (B) white (C) kitten mewed softly in its mother's arms. (newborn)

 

Vị trí (A)

Vị trí (B)

Vị trí (C)

00.

It (A) is (B) for kids to watch funny educational (C) cartoons. (beneficial)

Vị trí (A)

Vị trí (B)

Vị trí (C)

00.

(A) The fearless French explorer ventured into the (B) jungle, seeking adventure (C). (uncharted)

 

Vị trí (A)

Vị trí (B)

Vị trí (C)

00.

She wore a sleek black (A) dress (B) to the elegant (C) soirée. (silk)

Vị trí (A)

Vị trí (B)

Vị trí (C)

00.

The (A) little students giggled (B) as they played hide-and-seek with (C) their friends. (mischievous)

 

Vị trí (A)

Vị trí (B)

Vị trí (C)

00.

(A) The (B) ancient (C) castle stood proudly against the backdrop of the setting sun. (stone)

Vị trí (A)

Vị trí (B)

Vị trí (C)

00.

I bought (A) my boyfriend a charming (B) linen shirt for his birthday (C). (turquoise)

Vị trí (A)

Vị trí (B)

Vị trí (C)

00.

They brought our drinks out on a boring (A) square (B) Japanese (C) tray. (serving)

Vị trí (A)

Vị trí (B)

Vị trí (C)

Check answer

Bài tập Trật tự tính từ nâng cao

Bài tập 1: Xác định phân loại và sắp xếp đúng trật tự tính từ cho các cụm tính từ

Bạn xác định phân loại của tính từ → viết trật tự đúng của các phân loại vào chỗ trống (chỉ viết chữ cái đầu). Bạn theo dõi ví dụ bên dưới để nắm rõ cách làm nha.

 

0. They have a clever white Russian dog.

 

→ 

Đáp án: OCO 

 

Giải thích: Opinion (clever) - Color (white) - Origin (Russian). 

 

1. They admired the delicate Chinese porcelain vase.

 

01.

 

 

2. He gave her a shiny silver engagement ring.

 

02.

 

 

3. I found an interesting old leather-bound book.

 

03.

 

 

4. They live in a quaint small English cottage.

 

04.

 

 

5. They enjoyed a refreshing, cold, tropical fruit smoothie.

 

05.

 

 

6. The children played with small wooden toy trains.

 

06.

 

 

7. She served delicious homemade chocolate fudge brownies.

 

07.

 

 

8. She bought a cute little fluffy puppy.

 

08.

 

 

9. He received a beautiful handwritten birthday card.

 

09.

 

 

10. She purchased a cozy, soft cashmere sweater.

 

10.

 

Your last result is 0/10

Check answer

Bài tập 2: Sắp xếp các tính từ trong ngoặc theo đúng trật tự tính từ để điền vào chỗ trống

 

 

1. He works in a 01. (modern / sleek / minimalist) office building.

 

 

2. He gave me an 02. (conical / elegant / Australian) hat as a gift.

 

 

3. She is wearing 03. (turquoise / gemstone / minute) earrings.

 

 

4. He entered the room with a04. (cubic / hideous / plastic) container.

 

 

5. The antique shop displayed a 05. (bulky / Dutch / symmetrical) armoire.

 

 

6. The 06. (calm / therapeutic / cozy) atmosphere filled the room.

 

 

7. I bought a 07. (black / functional / waterproof) backpack for my upcoming hiking trip.

 

 

8. Sipping on my latte in an 08. (intimate / cozy / Peruvian / nostalgic) cafe, I felt transported to the streets of Lima.

 

 

9. The hospital uses 09. (antibacterial/fragrant) soap to ensure hygiene and comfort.

 

 

10. The 10. (useful/old/small/travel) cup fits perfectly in my backpack for any adventure.

 

Your last result is 0/10

Check answer

Bài tập 3: Mỗi câu trong các câu sau đều chứa 1 lỗi sai về vị trí của tính từ. Hãy tìm lỗi sai, sửa lại cho đúng và viết lại cả câu

0. They stayed in a small beautiful wooden cabin for the holiday.

 

→ 

Đáp án: 

They stayed in a beautiful small wooden cabin for the holiday

.

 

Giải thích: 

Vì theo trật tự tính từ trong cụm danh từ, opinion (beautiful - đẹp) → size (small - nhỏ) → material (wooden - làm bằng gỗ) ⇒ “small” phải đứng giữa “beautiful” và “wooden”.

 

Dịch nghĩa: Họ ở trong một căn nhà gỗ nhỏ xinh đẹp trong kỳ nghỉ.

 

1. She wore a lovely silk blue dress to the party.

 

01..

 

 

2. He bought a new gaming powerful computer for his birthday.

 

02..

 

 

3. She received a beautiful red big bouquet of roses for Valentine's Day.

 

03..

 

 

4. He lives in an old small white cottage by the lake.

 

04..

 

 

5. The children played with small plastic colorful toys in the sandbox.

 

05..

 

 

6. He sat on a comfortable old leather brown chair in the living room.

 

06..

 

 

7. She picked up a small green round ripe apple from the tree.

 

07..

 

 

8. He received a shiny new expensive silver watch for his graduation.

 

08..

 

 

9. They hiked through a dense dark spooky forest at night.

 

09..

 

 

10. They ordered a large Hawaiian delicious pepperoni pizza for dinner.

 

10..

 

Your last result is 0/10

Check answer

Bài tập 4: Kết hợp các câu sau sau đây thành 1 câu hoàn chỉnh bằng cách sắp xếp các tính từ trong các câu sao cho nghĩa không đổi

Lưu ý: Các bạn nhớ viết hoa đầu câu nhé!

She has a hiking backpack. It’s new, she has just bought it. Its color is pastel blue. It’s large so it’s expensive.

 

 

Đáp án: 

She has an expensive new pastel blue hiking backpack.

 

 

Giải thích: 

Danh từ chính: backpack

Các tính từ cần được sắp xếp đúng theo trật tự: expensive (đắt tiền - opinion) new (mới - age) pastel blue (màu xanh pastel - color) hiking (để đi bộ đường dài - purpose).

 

 

Dịch nghĩa: Cô ấy có một chiếc ba lô đi bộ đường dài màu xanh pastel mới đắt tiền.

 

1. She bought a vintage dress. Its color is deep red. It's delicate so it's valuable.

 

01..

 

 

2. They have a pet. It's fluffy, and suitable for cuddling.

 

02..

 

 

3. They bought a sofa. It's plush and cozy. Its color is charcoal gray.

 

03..

 

 

4. He read a book. It's interesting, recommended by a friend. Its genre is mystery.

 

04..

 

 

5. He bought an expensive camera. It's advanced, he got it as a gift. Its color is matte black. It's compact so it's portable.

 

05..

 

 

6. He has a spacious apartment. It's modern, he just moved in. Its color is neutral beige. It's very comfortable.

 

06..

 

 

7. They have a painting. It's abstract and colorful.

 

07..

 

 

8. He got a bike. It's red, classic, and made of steel.

 

08..

 

 

9. He bought a watch. It's Swiss, his friend gave it to him. It's old and silver.

 

09..

 

 

10. They watched a critically acclaimed film. It's famous for its captivating storyline.

 

10..

Your last result is 0/10

Check answer

Tổng kết

Trong bài viết này, DOL Grammar đã cung cấp những bài tập trật tự tính từ cơ bản và nâng cao để các bạn có thể ôn luyện và củng cố kiến thức đã học. Nếu gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong quá trình làm bài tập và sử dụng tiếng Anh, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với DOL để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tâm và hiệu quả nhất nhé!