Bài tập Phân biệt Much và Many trong tiếng Anh

Bài tập phân biệt Much và many sẽ giúp bạn ôn lại là 2 từ quen thuộc trong tiếng Anh mà đều có nghĩa là "nhiều", tuy nhiên 2 từ này có từng cách dùng riêng biệt mà mọi người học tiếng Anh đều nên nắm rõ để biết cách mô tả số lượng nhiều. Bài tập phân biệt Much và many sẽ giúp các bạn củng cố, tóm tắt kiến thức cũng như có thể hiểu, phân biệt và áp dụng vào các bài tập Many và Much từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn nhé!

bài tập phân biệt much và many
Bài tập phân biệt much và many cơ bản và nâng cao (có đáp án)

Ôn tập lý thuyết

Các bạn hãy cùng DOL Grammar ôn tập lại một vài kiến thức chính cần phải nắm rõ để phân biệt Much và Many trước khi làm bài tập nhé.

1. Định nghĩa, phân biệt Much và Many

DOL Grammar sẽ giúp các bạn làm rõ nghĩa và phân biệt 2 từ chỉ số lượng “nhiều” này thông qua từ loại và cách dùng tương ứng của chúng.

  • Cách dùng Much: Much có hai vai trò và tương ứng với nghĩa như sau.

  • Much từ hạn định. Khi đó, Much nghĩa là “nhiều/ phần lớn”. Khi đó, chúng ta có 3 công thức với từ hạn định Much như sau.

Tiêu chí

Công thức với Much

Much đứng trong câu

Much + N không đếm được = nhiều cái gì

Much + of + Mạo từ/ Chỉ từ/ Từ chỉ sở hữu + N số ít đếm được/ không đếm được

= phần lớn cái gì

 

Chia động từ với Much đứng đầu câu

Much (of) + N (xác định số ít/không đếm được) + V số ít

+ Much trạng từ bổ nghĩa cho động từ và tính từ. Trường hợp này, trạng từ Much vẫn có nghĩa là “nhiều” và đứng cuối câu.

S + V + (so/too/very) much

  • Cách dùng Many: Many (nhiều) chỉ có vai trò là từ hạn định và được dùng trong 3 công thức như sau. 

Tiêu chí

Công thức với Many

Many đứng trong câu

Many + N đếm được số nhiều  = Nhiều cái gì

Many + of + Mạo từ/ Chỉ từ/ Từ chỉ sở hữu + N đếm được số nhiều = Nhiều cái gì

Many a + N đếm được số ít  = Nhiều cái gì (dùng trong ngữ cảnh trang trọng)

Chia động từ với Many đứng đầu câu

Many (of) + N (xác định) số nhiều + V số nhiều

Many a + N số ít + V số ít

2. Các cách dùng phổ biến khác của Much và Many

ManyMuch còn thường được thấy trong 2 cách dùng sau.

  • Câu hỏi với How much - How many

Câu hỏi số lượng với How many

How many + N đếm được số nhiều + trợ động từ (do, does, did...)  + S + V?

 

How many + N đếm được số nhiều + are there?

Câu hỏi số lượng với How much

How much + N không đếm được + trợ động từ (do, does, did...) + S + V?

How much +  N không đếm được + is there?

Câu hỏi về giá với How much

How much + be + S?  (Cái gì có giá bao nhiêu)

How much +  do/does + S + cost? (Cái gì có giá bao nhiêu)

  • Sử dụng Much và Many trong câu so sánh bằng

Câu so sánh với 2 hạn định từ Many Much có 2 dạng là:

+ As many/much…as (nhiều cái gì như

Bạn hãy ôn lại cách dùng của Many Much trong câu so sánh theo 2 công thức dưới đây nhé.

Công thức As many…as (nhiều cái gì như)

S1 + V + as many + N đếm được số nhiều + as + S2 (+V2)

Công thức As much… as

(nhiều cái gì như)

S1 + V + as much + N không đếm được + as + S2 (+V2)

+ As much as  (mức độ nhiều như)

As much as (không có danh từ sau”much”) được dùng để diễn đạt mức độ hành động nhiều như hành động khác theo như công thức dưới đây.

S + V + as much as + S + V

Bên cạnh các cấu trúc liên quan tới Many và Much, DOL Grammar còn giúp bạn mở rộng một vài cụm từ tương đương với Many và Much. Bạn hãy tham khảo chi tiết tại bài viết lý thuyết Phân biệt Much và Many trong tiếng Anh. Sau khi đã ôn tập thật kĩ rồi, hãy cùng DOL luyện tập vận dụng vào các dạng bài tập cơ bản và nâng cao dưới đây!

Bài tập Phân biệt Much và Many cơ bản

Bài 1: Điền Much, Many, Much of hoặc Many of vào chỗ trống sao cho phù hợp.

  • Bạn hãy dựa theo công thức Many, Much, Many of, Much of để làm dạng bài tập này nhé.

  • Ngoài ra, bạn hãy tra cứu thêm từ điển để xác định danh từ trong câu là dạng đếm được hay không đếm được để ứng dụng được công thức nhé.

 

1. I don't have 01. money to spend.

 

 

2. I have read 02. the books written by this author.

 

 

3. 03.the students have already submitted their assignments.

 

 

4. There is 04.work to be done.

 

 

5. I didn't understand 05.what he said.

 

 

6. I have 06. books in my library.

 

 

7. I don't have 07. time to spare.

 

 

8. 08. the work has already been done.

 

 

9. The food at the party was delicious, and 09. it was homemade.

 

 

10. That scam has fooled 10. a person

 

 

11. We saw 11. interesting sights during our trip.

 

 

12. 12. students are interested in studying abroad.

 

 

13. I have learned 13. about the world since I started traveling.

 

 

14. 14. the damage caused by the hurricane has been repaired.

 

 

15. 15. the problems facing the world today can be solved with technology.

Your last result is 0/15

Check answer

Bài 2: Chia động từ sao cho phù hợp với chủ ngữ có chứa much và many.

 

 

00.

Many of the animals in the forest _____ endangered.

are

is

00.

Many people ____ interested in learning about artificial intelligence.

 

are

is

00.

Many a tear ____ been shed for this lost love.

 

have

has

00.

Much damage _____ been caused by the recent floods.

has

have

00.

Many of the people I know ____ very talented.

is

are

00.

Much of the food ____ wasted at the party.

were

was

00.

Many of the students in my class ____ to go to college.

plan

plans

00.

Much progress ____ in the field of medicine in recent years.

are made

has been made

00.

Many a challenge ____ overcome by this team.

has been

have been

00.

Much of the world's population _____ in poverty.

live

lives

00.

Many questions ____ unanswered about the universe.

remain

remains

00.

Much of the success of the company ____ due to the hard work of its employees.

are

is

00.

Many a flower _____ bloomed in this garden.

have

has

00.

Much of the time ____ spent on unproductive discussions.

was

were

Check answer

Bài 3: Điền “how much”, “how many (of)” và chia động từ phù hợp (nếu cần thiết) cho những câu sau.

 

 

1. “01. this piece of cheese?” - “It’s 15.99 dollars.”

 

 

2. 02. books have you read this year?

 

 

3. 03.this shirt cost?

 

 

4. 04. eggs do you need for this recipe?

 

 

5. 05. do you charge for an hour of tutoring?

 

 

6. 06. days 07. there in a week?

 

 

7. 08. the entrance fee for the museum?

 

 

8. 09. apples do you want?

 

 

9. 10. your classmates are going to the field trip?

 

 

10. 11. time do you have left to finish the project? You have 2 hours left to finish the project.

Your last result is 0/11

Check answer

Bài 4: Hãy chọn đáp án chứa lỗi sai của cấu trúc As many/much…as hoặc as much as sửa phù hợp.

Dưới đây là các câu chứa cấu trúc As many/much…as hoặc as much as. Hãy chọn đáp án chứa lỗi sai của câu đó và cách sửa phù hợp.

 

00.

I need so much information as you can provide.

Lỗi sai: much → sửa: many

Lỗi sai: information → sửa: informations

Lỗi sai: so → sửa: as

00.

She can run as many as she could ten years ago.

Lỗi sai: can → sửa: could

Lỗi sai: could → sửa: can

Lỗi sai: many → sửa: much

00.

She speaks as much languages as her father.

Lỗi sai: much → sửa: many

Lỗi sai: as → sửa: so

Lỗi sai: languages → sửa: language

00.

This recipe requires as much flours as sugar.

Lỗi sai: much → sửa: many

 

Lỗi sai: flours → sửa: flour

Lỗi sai: sugar → sửa: sugars

 

00.

There are as much problems in this city as there are in any other big city.

 

Lỗi sai: are → sửa: is

Lỗi sai: much → sửa: many

Lỗi sai: as → sửa: so

00.

We faced as many challenge as the previous team.

Lỗi sai: challenge → sửa: challenges

Lỗi sai: many → sửa: much

Lỗi sai: as → sửa: same as

00.

She loves her job as many as she loves her family.

Lỗi sai: loves → sửa: loved

 

Lỗi sai: as → sửa: x

Lỗi sai: many→ sửa: much

00.

He ate much slices of pizza as he could.

Lỗi sai: much slices of pizza as → sửa: as much slices of pizza as

Lỗi sai: much slices of pizza as → sửa: much pizza as

Lỗi sai: much slices of pizza as → sửa: as many slices of pizza as

Check answer

Bài tập Phân biệt Much và Many nâng cao 

Bài 1: Chọn đáp án phù hợp để điền vào ô trống.

 

 

00.

She has a great ____ of experience in this field.

number

amounts

sum

deal

00.

A _____ of the students passed the exam with flying colors.

amount

majority

quantities

deal

00.

Great ______ of data are generated by social media platforms every day.

number

amount

quantities

deal

00.

A large ______ of research has gone into developing this new medicine.

number

amount

majority

deal

00.

Many a ______ dreams of studying abroad.

student

students

study

studies

00.

______ the research has been inconclusive.

Much

Many

Much of

Many of

00.

_____ my friends are going to the concert.

Many

Many of

Much

Much of

00.

The company has a large ____ of employees.

number

amounts

quantities

deal

00.

The government is trying to plant _____ trees as possible to help reduce pollution.

many

much

as much

as many

00.

She bought as ____ books as she could afford.

lot

great number

much

many

Check answer

Bài 2: Viết lại câu có đáp án much và many dựa trên từ gợi ý sao cho nghĩa không đổi.

Để làm được dạng bài này, bạn cần xác định phần nào của câu gốc cần được chuyển đổi. Bạn hãy dựa vào câu đã viết lại 1 phần để loại trừ và suy luận dựa trên từ khóa gợi ý.

Sau đó, bạn hãy nhớ lại những kiến thức tương đồng về nghĩa với phần cần viết lại và triển khai viết theo công thức.

 

 

1. A large amount of water is needed for plants to grow.

(MUCH)

 

-> 01. needed for plants to grow.

 

 

2. Much time was spent on the project.

(DEAL)

 

→ They spent 02.on the project.

 

 

3. A large number of people attended the meeting.

(MANY)

 

-> 03. attended the meeting.

 

 

4. Much food was wasted at the party.

(QUANTITY)

 

-> 04. was wasted at the party.

 

 

5. There are a lot of people waiting in line.

(NUMBER)

 

-> There are 05.waiting in line.

 

 

6. I don’t have a lot of time to spare.

(MUCH)

 

-

> I don't have 06..

 

 

7. A lot of my friends are attending this concert.

(MANY)

 

07. attending this concert.

 

 

8. Many students were interested in the new program.

(STUDENT)

 

08. interested in the new program.

 

Your last result is 0/8

Check answer

Bài 3: Phân biệt much, many và điền từ thích hợp được gợi ý vào đoạn văn sau.

 

 

01. tourists visit Paris each year, drawn by the city's rich history and iconic landmarks. While the Eiffel Tower and Louvre Museum are major attractions, a large02.of the city's charm lies in its smaller streets and hidden cafes. However, tourists enjoy the famous sights as 03. as they enjoy the cafes and street foods. 04. also appreciate the opportunity to stroll through charming neighborhoods, savoring a café au lait and soaking up the local atmosphere. A05.of visitors agree that Paris offers a unique blend of history, culture, and laid-back charm, making it a truly unforgettable destination.

 

💡 Gợi ý

many
majority
many
amount
much

Your last result is 0/5

Check answer

Tổng kết 

Qua bài viết này, DOL Grammar đã giới thiệu tới các bạn đa dạng các dạng bài tập giúp phân biệt much và many từ cơ bản đến nâng cao. Sau khi luyện tập thực hành các bài tập này, hi vọng các bạn sẽ nắm vững kiến thức về cách dùng much và many hơn. Ngoài những bài tập vừa kết thúc, các bạn đừng quên ghé thăm trang web của DOL Grammar - một tài nguyên học liệu độc quyền và miễn phí, hỗ trợ đắc lực cho bạn trong việc học tiếng Anh. smiley26